ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์33คน
ผู้ชมวันนี้341คน
ผู้ชมเมื่อวาน1380คน
ผู้ชมเดือนนี้29546คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4039781คน
 
 
 
 
 
ประวัติและตราสัญลักษณ์
ประวัติและตราสัญลักษณ์
เทศบาลตำบลแหลมฉบัง 
          การพัฒนาพื้นที่แหลมฉบัง  เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตั้งแต่ปี 2524  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5  (พ.ศ.2525-2529) และฉบับที่ 6 (2530-2534)     ซึ่งได้กำหนดพื้นที่แหลมฉบังเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาดำเนินการก่อ สร้างและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนเมืองใหม่ด้วยการก่อสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนที่เป็นผล มาจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมโดยดำเนินการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกระหว่าง ประเทศ        นิคมอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ก่อสร้างทางรถไฟสายท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเชื่อมต่อกับทางรถไฟ สายกรุงเทพฯ-สัตหีบ และ ก่อสร้างอาคารเคหะชุมชนแหลมฉบังเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง ทะเลตะวันออก และมีการตั้งองค์การขึ้นมารับผิดชอบ   ทำหน้าที่พัฒนาหรือสร้างชุมชนเมือง และบริการ  สาธารณะในเมือง ซึ่งดำเนินการในลักษณะของหน่วยการปกครองท้องถิ่นคือเทศบาล
 
การจัดตั้งเทศบาลตำบลแหลมฉบัง
          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2532 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวัน ออก    (กพอ.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาชุมชน           สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก(อบพ.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และอธิบดี กรมการปกครองเป็นอนุกรรมการและเลขานุการมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและ แผนงาน แผนการเงินและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ตลอดจนประสานการบริการกำกับดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ รับผิดชอบโครงการพัฒนาในเขตพื้นที่แหลมฉบัง และมาบตาพุดให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล ตะวันออก (กพอ.)
 
          - วันที่ 13 มีนาคม 2533  คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บริเวณชาย ฝั่งทะเล ตะวันออก (อบพ.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งเทศบาลตำบลแหลมฉบังพร้อมก่อสร้างศูนย์ ราชการฯ เพื่อให้สามารถเปิด บริการประชาชนได้ภายในเดือนมกราคม 2535
          - วันที่ 29 ตุลาคม 2534  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฏีการจัดตั้งเทศบาลตำบลแหลมฉบัง  อำเภอศรีราชา  และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2534
          - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2534 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฏีการจัดตั้งเทศบาลตำบล แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2534
          - วันที่ 4  ธันวาคม 2534  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 108  ตอนที่  211 และให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประการในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป
          - วันที่  3  มกราคม  2535    เทศบาลตำบลแหลมฉบัง   มีผลบังคับใช้ครบกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ตามที่ราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลแหลมฉบังอำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2534
 
เหตุผลการจัดตั้งเทศบาลตำบลแหลมฉบัง
          จากบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่าง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชาและ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2534 ให้เหตุผลว่า      "เนื่องจากพื้นที่ในตำบลทุ่งสุขลาและพื้นที่ บางส่วนของ ตำบล สุรศักดิ์ ตำบลหนองขามตำบลบึง อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของ ท่าเรือน้ำลึกอันเป็นท่าเรือพาณิชย์หลักของประเทศ ตลอดจนเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมและศูนย์พาณิชยกรรมเพื่อการส่งออกตามโครงการ พัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมควรจัดตั้ง ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นเทศบาลตำบลแหลมฉบังอำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเพื่อให้เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นทำหน้าที่ควบคุมและบังคับ ใช้แผนพัฒนาเมือง ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่จะให้บริการสังคมแก่ชุมชนและการดำเนินกิจการของ อุตสาหกรรมต่าง ๆ กับให้ประชาชนได้ปกครองดูแลและทำนุบำรุงท้องถิ่นของตนตามระบบเทศบาล
 
การควบคุมดูแล
          ตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2534 กำหนดให้เทศบาลตำบลแหลมฉบังอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทำให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของ นายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอันเกี่ยวกับเทศบาลดังกล่าวเป็นอำนาจหน้า ที่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือ ผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
          กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่ง 958/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายการควบคุมดูแลดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรีเป็นผู้ควบคุมดูแลแทนตามมาตรา 76 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496
 
หน้าที่ของเทศบาล
          เทศบาลตำบลแหลมฉบัง มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ถือเป็นหน้าที่บังคับตามมาตรา 50 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ดังนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
ต่อมา  ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 236/2535 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2535 กำหนดให้
เทศบาลตำบลแหลมฉบัง มีหน้าที่เพิ่มเติมดังนี้
1. ส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
3. ควบคุมควาามปลอดภัย ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและอนามัยของโรงมหรสพ  ร้านอาหารสถานบริการ
และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ
4. จัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์
6. ส่งเสริมการกีฬา
          นอกจากนี้ เทศบาลตำบลแหลมฉบัง ยังอาจทำกิจการบางกิจกรรมที่กำหนดไว้ใน มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2496 ได้อีก คือ
          1. จัดให้มีน้ำสะอาดหรือน้ำประปา
          2. จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
          3. จัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
          4. จัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
          5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
          6. จัดให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนไข้
          7. จัดให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
          8. จัดให้มีและบำรุงรักษาการระบายน้ำ
          9. ประกอบการเทศพาณิชย์

 

เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลแหลมฉบัง เป็น เทศบาลนครแหลมฉบัง

          เทศบาล ตำบลแหลมฉบัง ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เทศบาลนครแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลนครแหลมฉบัง  
 
 
ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
 
 
 

เรือ หมายถึง เป็นเมืองท่าเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ
ปล่องไฟ หมายถึง เป็นเมืองอุตสาหกรรม
ภูเขา หมายถึง ที่ตั้งของเทศบาล
ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความรุ่งโรจน์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙