ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้254คน
ผู้ชมเมื่อวาน1380คน
ผู้ชมเดือนนี้29459คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4039694คน
 
 
 
 
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข

ตารางการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บ้านหนองขาม)

วัน/เวลา

08.30 12.00

12.00-13.00

13.00 16.30

จันทร์

คลินิกเด็กสุขภาพดี/ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

อังคาร

คลินิกโรคเบาหวาน/ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พุทธ

คลินิกฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว/ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พฤหัสบดี

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

ศุกร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา


ที่อยู่ 281 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทร.038-481199,038762910
ตารางการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บ้านทุ่งกราด)

วัน/เวลา

08.30 12.00

12.00-13.00

13.00 16.30

จันทร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

อังคาร

คลินิกโรคเบาหวาน/ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พุทธ

คลินิกเด็กสุขภาพดี/ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

คลินิกฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว/ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พฤหัสบดี

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

ศุกร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา


ที่อยู่ 11/20 หมู่ 8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เบอร์โทร.038-240111,038-240440
ตารางการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (บ้านเขาน้ำซับ)

วัน/เวลา

08.30 12.00

12.00-13.00

13.00 16.30

จันทร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

อังคาร

คลินิกโรคเบาหวาน/ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พุทธ

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พฤหัสบดี

คลินิกเด็กสุขภาพดี/ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

คลินิกฝากครรภ์และวางแผนครอบครัว/ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

ศุกร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา

พักกลางวัน

ตรวจรักษาโรคทั่วไป/ทันตกรรม/ทำแผลฉีดยา


ที่อยู่ 99/9 หมู่6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทร.038-312622 ,038-312633

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙