ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้222คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้38674คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3979443คน
 
 
 
 
 
แจ้งย้ายออก
แจ้งย้ายออก

การแจ้งย้ายออก

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

     1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน

     2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ไปแจ้งย้าย

     3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

     4. รายละเอียดสถานที่ที่จะย้ายไป

     5. หนังสือมอบหมาย จากเจ้าบ้านในกรณีที่เจ้าบ้านมิได้มาทำการแจ้งย้ายออกเอง

     6. กรณีถูกย้ายออกไปโดยไม่ทราบที่อยู่ บ้านรื้อถอน บ้านไฟไหม้ ให้มาดำเนินการย้ายด้วย


การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

     - (สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน ) เนื่องจากลงรายการผิดพลาดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

     - ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ 

     - สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้านที่ต้องการแก้ไข

     - เอกสารอ้างอิง เช่น ทะเบียนบ้านฉบับ 2490,2499,2515,2526 ใบสำคัญในการสมรส บัตรประจำตัว ประชาชน,หลักฐานการศึกษา,หลักฐานทางทหาร,ใบสำคัญการ

เปลี่ยนชื่อ-สกุลฯ

      กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง ให้นำพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำประกอบ

เช่น เจ้าบ้าน บิดา มารดา ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านผู้มีฐานะมั่นคงมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙