ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้273คน
ผู้ชมเมื่อวาน1380คน
ผู้ชมเดือนนี้29478คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4039713คน
 
 
 
 
 
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารเทศบาลตำบลแหลมฉบัง

1

นายบุญเลิศ

น้อมศิลป์

นายกเทศมนตรี

3 มกราคม 2535 - 5 ธันวาคม 2535 (ผู้เริ่มการ)

2

นายวิสิทธิ์

พูลผล

เทศมนตรี

3 มกราคม 2535 - 5 ธันวาคม 2535 (ผู้เริ่มการ)

3

นายทนง

ศรีจิตร์

เทศมนตรี

3 มกราคม 2535 - 5 ธันวาคม 2535 (ผู้เริ่มการ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

นายบุญเลิศ

น้อมศิลป์

นายกเทศมนตรี

6ธันวาคม 2535 - 5 ธันวาคม 2540

2

นายวิสิทธิ์

พูลผล

เทศมนตรี

6ธันวาคม 2535 - 5 ธันวาคม 2540

3

นายมงคล

พันธุสุนทร

เทศมนตรี

6ธันวาคม 2535 - 3 สิงหาคม 2538

4

นายอภิชาต

ทวีโภคา

เทศมนตรี

21 สิงหาคม 2535- 5ธันวาคม 2540

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

นายบุญเลิศ

น้อมศิลป์

นายกเทศมนตรี

22 กุมภาพันธ์ 2541 - 21 กุมภาพันธ์ 2545

2

นายวิสิทธิ์

พูลผล

เทศมนตรี

22 กุมภาพันธ์ 2541 - 21 กุมภาพันธ์ 2545

3

นายสนั่น

ชะเอม

เทศมนตรี

22 กุมภาพันธ์ 2541 - 21 กุมภาพันธ์ 2545

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

นายบุญเลิศ

น้อมศิลป์

นายกเทศมนตรี

7 เมษายน 2545 - 6 เมษายน 2549

2

นายสนั่น

ชะเอม

เทศมนตรี

7 เมษายน 2545 - 6 เมษายน 2549

3

นายสุนทร

ศุภธีระนนท์

เทศมนตรี

7 เมษายน 2545 - 6 มิถุนายน 2547

4

นายเรวัติ

เขียวสนิท

เทศมนตรี

7 มิถุนายน 2547 - 6 เมษายน 2549

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

นายบุญเลิศ

น้อมศิลป์

นายกเทศมนตรี

14 พฤษภาคม 2549 - 13 พฤษภาคม 2553

2

นายสนั่น

ชะเอม

รองนายกเทศมนตรี

25 พฤษภาคม 2549 - 30 กันยายน 2551

3

นายสุนทร

ศุภธีระนนท์

รองนายกเทศมนตรี

25 พฤษภาคม 2549 - 31 พฤษภาคม 2551

4

นายชัชชัย

อุบลวรรณ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

25 พฤษภาคม 2549 - 13 พฤษภาคม 2553

5

นายเรวัติ

เขียวสนิท

เลขานุการนายกเทศมนตรี

25 พฤษภาคม 2549 - 31 พฤษภาคม 2551

6

นายสุนทร

ศุภธีระนนท์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

1 มิถุนายน 2551 - 13 พฤษภาคม 2553

7

นายเรวัติ

เขียวสนิท

รองนายกเทศมนตรี

1 มิถุนายน 2551 - 13 พฤษภาคม 2553

8

นางจินดา

ถนอมรอด

รองนายกเทศมนตรี

1 ตุลาคม 2551 - 13 พฤษภาคม 2553

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

นายชุมพจน์

มีวุฒิสม

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

14 พฤษภาคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2553

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายนามผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง

1

นายชุมพจน์

มีวุฒิสม

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

24 พฤษภาคม 2553 - 30 กันยายน 2553

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

นายภูษิต

แจ่มศรี

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

1 ตุลาคม 2553 -8ธันวาคม 2553

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

นางจินดา

ถนอมรอด

นายกเทศมนตรี

1 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

2

นายเรวัติ

เขียวสนิท

รองนายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

3

นายสันติ

ศิริตันหยง

รองนายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

4

นายมณฑล

บัวคลี่

รองนายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 31 พฤษภาคม 2555

5

นายธานี

เกียรติพิพัฒนกุล

รองนายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

6

นายสุขุม

อินแดง

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 31 พฤษภาคม 2555

1 มิถุนายน 2555 - 13 พฤศจิกายน 2557

7

นายบุญเลิศ

น้อมศิลป์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

8

นายสนั่น

ชะเอม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

9

นายชัชชัย

อุบลวรรณ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

10

นายชนม์เจริญ

วันชัยจิระบุญ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

11

นายสายชล

เชาว์ไทย

เลขานุการนายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

12

นายสำราญ

คุ้มคง

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

13

นายสุนทร

ศุภธีระนนท์

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

14

นางอำนวย

พูลผล

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

15

นายพิพัฒน์

เทศซ้อน

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

16

นางสุกัลยา

บุญประสาท

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

17

นายปรีชา

ธรรมประเสริฐ

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

18

นายชาญ

กิตยารักษ์

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

9 ธันวาคม 2553 - 13 พฤศจิกายน 2557

19

นายสิทธิชัย

ธัญลวะณิชย์

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

5 มกราคม 2554 - 13 พฤศจิกายน 2557

20

นายนิพนธ์

ถึกเจริญ

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

5 มกราคม 2554 - 13 พฤศจิกายน 2557

21

นายชุมพจน์

มีวุฒิสม

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

5 มกราคม 2554 - 13 พฤศจิกายน 2557

22

นายอนุสรณ์

พิมพ์งาม

เลขานุการรองนายกเทศมนตรี (นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล)

5 มกราคม 2554 - 13 พฤศจิกายน 2557

23

นางเฉลียว

ยิ้มโสด

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

15 กันยายน 2554 - 13 พฤศจิกายน 2557

24

นายชัยยุทธ

คงประเสริฐ

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

15 กันยายน 2554 - 13 พฤศจิกายน 2557

25

นายพลเทพ

สุขโชติ

ที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรี

15 กันยายน 2554 - 13 พฤศจิกายน 2557

----------------------------------------------------------------------------------------

1

นายภูษิต

แจ่มศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

14 พฤศจิกายน 2557 - 9 กุมภาพันธ์ 2558

----------------------------------------------------------------------------------------

1

นางจินดา

ถนอมรอด

นายกเทศมนตรี

10 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน

2

นายเรวัติ

เขียวสนิท

รองนายกเทศมนตรี

12 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน

3

นายสันติ

ศิริตันหยง

รองนายกเทศมนตรี

12 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน

4

นายธานี

เกียรติพิพัฒนกุล

รองนายกเทศมนตรี

12 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน

5

นายสุขุม

อินแดง

รองนายกเทศมนตรี

12 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 มกราคม 2560

6

นายสนั่น

ชะเอม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

12 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน

7

นายชัชชัย

อุบลวรรณ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

12 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน

8

นายชนม์เจริญ

วันชัยจิระบุญ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

12 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน

9

นายปรีชา

ธรรมประเสริฐ

ที่ปรึกษานายกเทศมานตรี

12 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน

10

นายสายชล

เชาว์ไทย

เลขานุการนายกเทศมนตรี

12 กุมภาพันธ์ 2558 - ปัจจุบัน

11

นายสุขุม

อินแดง

รองนายกเทศมนตรี

1 กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙