ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์32คน
ผู้ชมวันนี้1259คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39711คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3980480คน
 
 
 
 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม เครื่องหมายจราจร สะพาน ระบบระบายน้ำ ขยายพื้นที่การให้บริการด้านประปา ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. เพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดสวยงาม คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล ฯ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
3. เพื่อพัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
6. เพื่อบริการด้านการศึกษา กีฬาและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
7. เพื่อการอนุรักษ์เผยแพร่และปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
9. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
10. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
11. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และตรวจสอบในการบริหารท้องถิ่น
12. เพื่อพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
13. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี
14. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

**************************************


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙