ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์23คน
ผู้ชมวันนี้309คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้38761คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3979530คน
 
 
 
 
 
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากนายกเทศมนตรี
          ดิฉันมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบังในด้าน ต่าง ๆ เพื่อนำพาเทศบาลนครแหลมฉบังไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า อุตสาหกรรมไร้มลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่น ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือ เอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก โดยเฉพาะด้านการศึกษา เด็กนักเรียนทุกคนต้องมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสามารถว่ายน้ำเป็น ตลอดจนสานต่อเรื่องการจัดรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
         เว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่เปิดให้ประชาชนชาวแหลมฉบัง และบุคคลที่สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษาหาความรู้ ในองค์กรของเทศบาล และการดำเนินงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ และพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่านสำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดตรงตามเจตนารมณ์ ต่อไป
 
                                                                                                              นางจินดา  ถนอมรอด
        นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙