ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้520คน
ผู้ชมเมื่อวาน404คน
ผู้ชมเดือนนี้13701คน
ผู้ชมเดือนก่อน34193คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3471874คน
 
 
 
 
 
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
ข้อมูลรายรับ รายจ่าย

ข้อมูลรายรับ รายจ่าย

ปีงบประมาณ 2545

รายรับจริง

329,622,629.14 บาท

รายจ่ายจริง

217,667,561.52 บาท

ปีงบประมาณ 2546

รายรับจริง

474,060,017.30 บาท

รายจ่ายจริง

366,174,590.60 บาท

ปีงบประมาณ 2547

รายรับจริง

431,750,792.33 บาท

รายจ่ายจริง

345,694,052.80 บาท

ปีงบประมาณ 2548

รายรับจริง

445,466,761.83 บาท

รายจ่ายจริง

351,098,038.14 บาท

ปีงบประมาณ 2549

รายรับจริง

554,333,578.73 บาท

รายจ่ายจริง

439,637,486.46 บาท

ปีงบประมาณ 2550

รายรับจริง

584,706,697.50 บาท

รายจ่ายจริง

466,153,585.25 บาท

ปีงบประมาณ 2551

รายรับจริง

577,430,329,92 บาท

(รวมเงินอุดหนุนฯ)

รายจ่ายจริง

494,427,210.54 บาท

ปีงบประมาณ 2552

รายรับจริง

603,240,432.27 บาท

(รวมเงินอุดหนุนฯ)

รายจ่ายจริง

486,200,373.79 บาท

ปีงบประมาณ 2553

รายรับจริง

753,657,647.89 บาท

รายจ่ายจริง

425,712,129.35 บาท

ปีงบประมาณ 2554
(รวมเงินอุดหนุนฯ)

รายรับจริง
รายจ่ายจริง

683,346,014.30 บาท
622,341,500.58 บาท

ปีงบประมาณ 2555
(รวมเงินอุดหนุนฯ)

รายรับจริง
รายจ่ายจริง

918,305,736.00 บาท
678,322,238,30 บาท

ปีงบประมาณ 2556

รายรับจริง
รายจ่ายจริง

945,545,282.20 บาท
874,032,505.79 บาท

ปีงบประมาณ 2557

รายรับจริง
รายจ่ายจริง

900,800,000.00 บาท
872,403,536.73 บาท

ปีงบประมาณ 2558
(รวมเงินอุดหนุนฯ)
ปีงบประมาณ 2559
(รวมเงินอุดหนุนฯ)

รายรับจริง
รายจ่ายจริง
รายรับจริง
รายจ่ายจริง

1,198,005,013.25 บาท
1,012,729,576.56 บาท
1,236,610,265.88 บาท
252,651,942.15 บาทงานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙