ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์33คน
ผู้ชมวันนี้1091คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39543คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3980312คน
 
 
 
 
 
นโยบาย
นโยบาย

คำแถลงนโยบาย

ของ

นางจินดา ถนอมรอด

นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

แถลงต่อสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

------------------------------------------------------------------------

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังที่เคารพ

         ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ซึ่งดิฉัน นางจินดา ถนอมรอด ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเลือกให้มาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นั้น

          ดิฉันมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบังในด้าน ต่าง ๆ เพื่อนำพาเทศบาลนครแหลมฉบังไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า อุตสาหกรรมไร้มลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่น ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังที่เคารพ

         เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลนครแหลมฉบัง มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยยึดนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี และความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เป็นหลักในการบริหารงาน ดิฉันขอนำเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนา โดยขอนำเสนอเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

         นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นนโยบายที่มุ่งสร้างความสะดวกสบายที่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลฯ พึงจะได้รับโดยเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

1.1 สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลทั้งระบบ ให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันเพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจร และรองรับระบบการคมนาคมขนส่งของภาคอุตสาหกรรมในเขตแหลมฉบัง

1.2 เร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมวางระบบการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังอย่างยั่งยืน

1.3 สานต่อโครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชนของเทศบาล เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1.4 เร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึงทั้งเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชนเป็นวาระเร่งด่วน

2. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

          การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอีกนโยบายที่เห็นว่า ทางเทศบาลควรจะให้ความสำคัญ เนื่องจากเขตพื้นที่ของเทศบาลเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงควรส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

2.1 มุ่งเน้นส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของเมืองให้สวยงาม น่าอยู่อาศัย อย่างยั่งยืน

2.2 มุ่งเน้นพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบังให้เป็นเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม

2.3 ส่งเสริมการป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษด้านต่าง ๆ เช่น น้ำเสีย อากาศเสีย มลพิษทางเสียง

2.4 ส่งเสริมและดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือลานกีฬา ให้ครบถ้วนตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ

2.5 มุ่งเน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้ ระบบไตรภาคี ภายใต้หลักการ เราอยู่ได้ เขาอยู่ได้

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

        เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีอาชีพเสริม ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดำรงชีวิต ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ

3.2 ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า OTOP สำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ

3.2 ส่งเสริมให้เขตพื้นที่เทศบาลเป็นแหล่งจุดพักรับประทานอาหารและเป็นแหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่น สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออกกำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙