ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์36คน
ผู้ชมวันนี้1245คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39697คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3980466คน
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มและข้อปฏิบัติการใช้ศาลาประชาคมอ่าวอุดม

แบบฟอร์มและข้อปฏิบัติการใช้ศาลาประชาคม (หนองคล้า,แหลมฉบัง,ทุ่งกราด)

แบบฟอร์มหนังสือรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
แบบคำขอรับ / ต่ออายุ หนังสือรับรองการแจ้งสะสมอาหาร
แบบคำขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการลานรถหัวลาก / ลานวางตู้สินค้า
แบบคำขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอย กากอุตสาหกรรม
แบบคำขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คำร้องแจ้งความจำนงให้เทศบาลเก็บขนสิ่งปฏิกูล
ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
แบบคำร้อง
แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัด สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้สูงอายุมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แทน
หนังสือมอบอำนาจ กรณีผู้สูงอายุมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แทน
แบบฟอร์มคำร้องขอรับบริการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
หนังสือแสดงการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
*กรณีผู้สูงอายุโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง (มาแสดงตนด้วยตนเอง)
หนังสือแสดงการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
*กรณีผู้สูงอายุโอนเงินเข้าบัญชีตนเอง (บุคคลอื่นมาแสดงตนแทน)
หนังสือแสดงการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
*กรณีผู้สูงอายุโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นและ (บุคคลอื่นมาแสดงตนแทน)

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙