ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์80คน
ผู้ชมวันนี้836คน
ผู้ชมเมื่อวาน1013คน
ผู้ชมเดือนนี้27946คน
ผู้ชมเดือนก่อน29576คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3343107คน
 
 
 
 
 
อัตรากำลัง

ข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๙

หน่วยงาน

พนักงานเทศบาล (คน)

ลูกจ้างประจำ(คน)

พนักงานจ้าง (คน)

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

สำนักปลัดเทศบาล

๓๓

๒๖ ๕๙

๑๒๖

๗๘

๒๐๔

๒๗๐

สำนักการคลัง

๓๗

๔๑

-

-

-

๒๑

๔๗

๖๘

๑๐๙

สำนักการช่าง

๒๑

๑๑

๓๒

๑๑

๑๔

๑๔๗

๑๑๔

๒๖๑

๓๐๗

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๘

๔๐

๕๙

๑๔๐

๑๙๙

๒๔๘

กองวิชาการและแผนงาน

๑๗

๒๕

-

-

-

๑๓

๓๐

๔๓

๖๘

กองการศึกษา

๑๐

๑๖

-

๓๗

๒๒

๕๙

๗๖

กองช่างสุขาภิบาล

๑๓

-

๔๕

๒๘

๗๓ ๘๗

กองสวัสดิการสังคม

๑๓

๒๑

-

-

-

๑๕

๒๔

๓๙

๖๐

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

๙๐

๑๕๗

๒๔๗

๒๑

๑๒

๓๓

๔๖๓

๔๘๖

๙๔๙

๑,๒๒๘

หน่วยงาน

ข้าราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑

๑๕

๗๑

๘๖

๒๕

๒๙

๑๓

๑๖

๑๓๑

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒

๔๘

๕๖

๒๓

๒๖

-

๑๓

๑๓

๙๕

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๓

๑๐

๔๖

๕๖

๒๖

๒๗

๑๑

๑๓

๙๖

รวมทั้งสิ้น

๓๓

๑๖๕

๑๙๘

๗๔

๘๒

๓๗

๔๒

๓๒๒

หน่วยงาน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ข้าราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดมโนรม

-

-

-

-

-

โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดพระประทานพร

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดหนองคล้า

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง(กรมการศาสนา)

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

๑๒

๑๒

-

๑๙

๑๙

-

-

-

๓๑

หน่วยงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

ช.

ญ.

รวม

สนามกีฬา

สระว่ายน้ำ

-

ฟิสเนส

-

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑

-

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒

-

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๓

-

รวมทั้งสิ้น

๑๔

****************************************************************

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙

หน่วยงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

มีคุณวุฒิ

มีทักษะ

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

สำนักปลัดเทศบาล

๒๕

๕๑

๗๖

๖๙

๗๖

๓๓

๑๘

๕๑

๒๐๓

สำนักการคลัง

๑๑

๔๔

๕๕

๖๘

สำนักการช่าง

๒๒

๑๘

๔๐

๔๑

๔๑

๗๙ ๙๔

๑๗๓

๒๕๔

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๑

๓๓

๓๒

๓๒

๒๔

๑๐๐

๑๒๔

๑๘๙

กองวิชาการและแผนงาน

๒๙

๓๗

๔๓

กองการศึกษา

๒๒

๓๑

๒๖

๒๖

๕๗

กองช่างสุขาภิบาล

๑๗

๒๖ ๒๐ ๔๖ ๗๒

กองสวัสดิการสังคม

๒๐

๒๖

๓๗

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รวมทั้งสิ้น

๙๒

๒๒๖

๓๑๘

๑๙๒

๑๙๙

๑๖๙

๒๔๐

๔๐๙

๙๒๖

หน่วยงาน

ข้าราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑

๑๕

๗๑

๘๖

๒๕

๒๙

๑๓

๑๖

๑๓๑

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒

๔๘

๕๖

๒๓

๒๖

-

๑๓

๑๓

๙๕

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๓

๑๐

๔๖

๕๖

๒๖

๒๗

๑๑

๑๓

๙๖

รวมทั้งสิ้น

๓๓

๑๖๕

๑๙๘

๗๔

๘๒

๓๗

๔๒

๓๒๒

หน่วยงาน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ข้าราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดมโนรม

-

-

-

-

-

โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดพระประทานพร

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดหนองคล้า

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง(กรมการศาสนา)

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

๑๒

๑๒

-

๑๙

๑๙

-

-

-

๓๑

หน่วยงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

ช.

ญ.

รวม

สนามกีฬา

สระว่ายน้ำ

-

ฟิสเนส

-

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑

-

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒

-

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๓

-

รวมทั้งสิ้น

๑๔

****************************************************************งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙