ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์53คน
ผู้ชมวันนี้573คน
ผู้ชมเมื่อวาน404คน
ผู้ชมเดือนนี้13754คน
ผู้ชมเดือนก่อน34193คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3471927คน
 
 
 
 
 
อัตรากำลัง

ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2560

หน่วยงาน

พนักงานเทศบาล (คน)

ลูกจ้างประจำ(คน)

พนักงานจ้าง (คน)

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

สำนักปลัดเทศบาล

๓๑

๒๗

๕๘

๑๒๖

๗๖

๒๐๒

๒๖๘

สำนักการคลัง

๓๗

๔๒

-

-

-

๒๐

๔๗

๖๗

๑๐๙

สำนักการช่าง

๒๒

๑๐

๓๒

๑๒

๑๕๑

๑๑๕

๒๖๖

๓๑๐

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๐

๓๒

๖๐

๑๓๓

๑๙๓

๒๓๓

กองวิชาการและแผนงาน

๑๗

๒๔

-

-

-

๑๓

๓๐

๔๓

๖๗

กองการศึกษา

๑๐

๑๖

-

๔๔

๒๙

๗๓

๙๐

กองช่างสุขาภิบาล

๑๒

-

๕๔

๒๕

๗๙

๙๒

กองสวัสดิการสังคม

๑๖

๒๓

-

-

-

๑๓

๒๕

๓๘

๖๑

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

๘๗

๑๕๒

๒๓๙

๑๙

๑๑

๓๐

๔๘๑

๔๘๓

๙๖๔

,๒๓๓


***************************************************************

สรุปจำนวนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ

ประจำเดือน กันยายน 2560

ลำดับที่

ประเภท

จำนวน

หมายเหตุ

พนักงานเทศบาล

๒๓๙

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ลูกจ้างประจำโรงเรียน 2 คน (ตำแหน่ง ภารโรง)

(งบรายได้เทศบาล)

พนักงานครูเทศบาล

๑๕๘

ลูกจ้างประจำ

๓๐

พนักงานจ้าง

๙๖๔

ผู้ช่วยครู (สังกัดสถานศึกษา)

๖๔

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดสถานศึกษา)

๔๖

รวม

๑,๕๐๔งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙