ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์78คน
ผู้ชมวันนี้1090คน
ผู้ชมเมื่อวาน1652คน
ผู้ชมเดือนนี้17572คน
ผู้ชมเดือนก่อน34300คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3552663คน
 
 
 
 
 
อัตรากำลัง

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2560

หน่วยงาน

พนักงานเทศบาล (คน)

ลูกจ้างประจำ(คน)

พนักงานจ้าง (คน)

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

สำนักปลัดเทศบาล

๓๐

๒๖

๕๖

๑๓๖

๘๔

๒๒๐

๒๘๓

สำนักการคลัง

๓๕

๔๐

-

-

-

๑๙

๔๘

๖๗

๑๐๗

สำนักการช่าง

๒๑

๑๑

๓๒

๑๑

๑๔๘

๑๒๐

๒๖๘

๓๑๑

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๐

๓๒

๖๐

๑๓๔

๑๙๔

๒๓๔

กองวิชาการและแผนงาน

๑๗

๒๔

-

-

-

๑๔

๓๒

๔๖

๗๐

กองการศึกษา

๑๐

๑๖

-

๔๖

๒๙

๗๕

๙๒

กองช่างสุขาภิบาล

๑๑

-

๕๒

๒๓

๗๕

๘๗

กองสวัสดิการสังคม

๑๖

๒๓

-

-

-

๑๔

๒๖

๔๐

๖๓

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

๘๔

๑๕๐

๒๓๔

๑๘

๑๐

๒๘

๔๘๙

๔๙๙

๙๘๘

,๒๕๐


***************************************************************

สรุปจำนวนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ลำดับที่

ประเภท

จำนวน

หมายเหตุ

พนักงานเทศบาล

๒๓๔

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ลูกจ้างประจำโรงเรียน 2 คน (ตำแหน่ง ภารโรง)

(งบรายได้เทศบาล)

พนักงานครูเทศบาล

๑๕๖

ลูกจ้างประจำ

๒๘

พนักงานจ้าง

๙๘๘

ผู้ช่วยครู (สังกัดสถานศึกษา)

๖๒

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างทั่วไป (สังกัดสถานศึกษา)

๔๕

รวม

๑,๕๑๕งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙