ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์53คน
ผู้ชมวันนี้1550คน
ผู้ชมเมื่อวาน1443คน
ผู้ชมเดือนนี้20903คน
ผู้ชมเดือนก่อน42940คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3409422คน
 
 
 
 
 
อัตรากำลัง

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2560

หน่วยงาน

พนักงานเทศบาล (คน)

ลูกจ้างประจำ(คน)

พนักงานจ้าง (คน)

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

สำนักปลัดเทศบาล

๓๑

๒๖ ๕๗

๑๒๖

๗๗

๒๐๓

๒๖๘

สำนักการคลัง

๓๗

๔๒

-

-

-

๒๑

๔๗

๖๘

๑๑๐

สำนักการช่าง

๒๑

๑๑

๓๒

๑๒

๑๕๔

๑๑๘

๒๗๒

๓๑๖

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๐

๓๒ ๖๐

๑๓๔

๑๙๔

๒๓๔

กองวิชาการและแผนงาน

๑๗

๒๔

-

-

-

๑๔

๓๐

๔๔

๖๘

กองการศึกษา

๑๐

๑๖

-

๔๔ ๓๐ ๗๔ ๙๑

กองช่างสุขาภิบาล

๑๒

-

๕๕

๒๕

๘๐ ๙๓

กองสวัสดิการสังคม

๑๖

๒๔

-

-

-

๑๓

๒๕

๓๘

๖๒

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

๘๗

๑๕๒

๒๓๙

๑๙

๑๑

๓๐

๔๘๗

๔๘๙

๙๗๖

๑,๒๔๕

หน่วยงาน

ข้าราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑

๑๕

๗๑

๘๖

๒๕

๒๙

๑๓

๑๖

๑๓๑

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒

๔๘

๕๖

๒๓

๒๖

-

๑๓

๑๓

๙๕

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๓

๑๐

๔๖

๕๖

๒๖

๒๗

๑๑

๑๓

๙๖

รวมทั้งสิ้น

๓๓

๑๖๕

๑๙๘

๗๔

๘๒

๓๗

๔๒

๓๒๒

หน่วยงาน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

ข้าราชการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

ช.

ญ.

รวม

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดมโนรม

-

-

-

-

-

โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดพระประทานพร

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดหนองคล้า

-

-

-

-

-

โรงเรียนวัดแหลมฉบัง(กรมการศาสนา)

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

๑๒

๑๒

-

๑๙

๑๙

-

-

-

๓๑

หน่วยงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

ช.

ญ.

รวม

สนามกีฬา

สระว่ายน้ำ

-

ฟิสเนส

-

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑

-

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒

-

โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๓

-

รวมทั้งสิ้น

๑๔

****************************************************************งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙