ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์27คน
ผู้ชมวันนี้262คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้38714คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3979483คน
 
 
 
 
 
ทำบัตรประจำตัวประชาชน
ทำบัตรประจำตัวประชาชน

การขอมีบัตรครั้งแรก

       ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ ต้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 500 บาท


หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

      1. สำเนาทะเบียนบ้าน

      2. สูติบัตร หรือวุฒิการศึกษา ฉบับจริง

      3. หากไม่มีหลักฐานตามข้อ 2 หรือเกินกำหนดให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือไปรับรอง (บิดา มารดา)

      4. กรณีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว ให้นำใบสำคัญประจำตัวบุคคลต่างด้าวของบิดา มารดา มาแสดง ด้วย

****ไม่เสียค่าธรรมเนียม****


บัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย

      เมื่อบัตรหายหรือบัตรถูกทำลายให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สำนักทะเบียนที่ประสงค์จะทำบัตร เพื่อทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท


หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

       1. สำเนาทะเบียนบ้าน

       2. หลักฐานอื่นที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ (ตัวจริง) เช่น

           2.1 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ (ตัวจริง) ถ้ามี

           2.2 หนังสือเดินทางไปต่างประเทศ (ตัวจริง) พาสปอร์ต ถ้ามี

           2.3 วุฒิการศึกษาที่มีรูปถ่ายติด (ตัวจริง) ถ้ามี

           2.4 หลักฐานทางทหาร สด.8,สด.9,สด.43, (ตัวจริง) ถ้ามี

       3. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 2 ให้นำข้าราชการ เจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือไปรับรอง

(พร้อมบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับรอง)

          บุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ บุคคลใดๆ ซึ่งมีภูมิลำเนาที่ อยู่แน่นอน มีอาชีพมั่นคง และมีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ขอมีบัตรเป็นอย่างดี

****เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท****


บัตรเดิมหมดอายุ

       บัตรหมดอายุให้ทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดจะเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท แต่หากผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะทำบัตรก่อนหมดอายุ หรือหลังหมดอายุได้ภายใน 60 วัน (การนับวันบัตรหมดอายุ ให้ถือเอาวันครบรอบวันเกิดเป็นเกณฑ์)


หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง

     1. สำเนาทะเบียนบ้าน

     2. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ

     3. กรณีบัตรหมดอายุเป็นเวลานานแล้วให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

           3.1 ให้นำเอกสารทางราชการที่มีรูปถ่าย (ตัวจริง) มาแสดงและถ่ายเอกสาร

มาประกอบเรื่อง 1 ชุด

           3.2 ถ้าไม่มีเอกสารตามข้อ 3.1 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลน่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

ทั้งนี้ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) มาแสดงด้วย

****ไม่เสียค่าธรรมเนียม****
งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙