ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์45คน
ผู้ชมวันนี้1112คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39564คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3980333คน
 
 
 
 
 
การแจ้งเกิด
การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิดภายในกำหนดบุคคลสัญชาติไทย

เอกสารที่ต้องนำไปแสดง

      1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน บิดามารดาเด็กเจ้าบ้าน

      2. หนังสือรับรองการเกิด

      3. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน หรือจากมารดา (กรณีมาแจ้งไม่ได้)


การแจ้งเกิดเกินกำหนดบุคคลสัญชาติไทย

เอกสารที่ต้องนำไปแสดง

      1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาเด็กเจ้าบ้าน

      2. หนังสือรับรองการเกิด

      3 .เจ้าบ้านบิดา มารดาเด็กยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิด

      4. นำพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำต่อนายทะเบียนที่เด็กเกิด


การแจ้งเกิดบุคคลสัญชาติไทยในต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องนำไปแสดง

      1. หนังสือเดินทางหรือวีซ่าของบิดา มารดา

      2. หนังสือรับรองการเกิด

      3. กรณีที่สถานทูต หรือกงสุลไทยให้ไปแจ้งเกิดที่สถานทูตหรือที่กงสุลไทย

      4. กรณีที่ไม่มีสถานทูตหรือกงสุลไทยให้แจ้งเกิดตามแบบพิมพ์ของประเทศที่เด็กเกิด
งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙