ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์40คน
ผู้ชมวันนี้12249คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50701คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991470คน
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
4.   หน้าที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
      เทศบาลนครแหลมฉบัง มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ดังนี้

1.   กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 (ซึ่งเป็นหน้าที่ของเทศบาลเมือง อันประกอบไปด้วย กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (หน้าที่ของเทศบาลตำบล) และหน้าที่เพิ่มเติม ได้แก่ ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ ให้มีและบำรุงรักษาการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น และให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น)

2.   ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

3.   กิจการอย่างอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

4.   การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น

5.   จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

6.   จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

7.   การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

8.   การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งที่ 236/2535 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2535 กำหนดให้เทศบาลตำบลแหลมฉบัง (ในขณะนั้น) รวมทั้งเทศบาลตำบลมาบตาพุด (ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองมาบตาพุด) มีหน้าที่เพิ่มขึ้นจากหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากพระราชบัญญัติเทศบาลฯ และพระราช-บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศ อีก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย และปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม ด้านการควบคุมความปลอดภัย ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้านสังคม-สงเคราะห์ และด้านกีฬา

นอกจากนี้ เทศบาลนครแหลมฉบัง ยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อีกด้วย (ซึ่งมีอยู่ 31 ภารกิจ)

5.   ลักษณะพิเศษของเทศบาลนครแหลมฉบัง
      เทศบาลนครแหลมฉบัง มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเทศบาลอื่น ๆ โดยทั่วไป ดังนี้

5.1  การจัดตั้ง เทศบาลนครแหลมฉบังจัดตั้งจากชุมชนเมืองขึ้นเป็นเทศบาล โดยมิได้ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล มีพื้นที่ครอบคลุม 2 อำเภอ คือ พื้นที่บางส่วนของอำเภอศรีราชา และพื้นที่บางส่วนของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

5.2  การควบคุมดูแล ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลฯ กำหนดให้เทศบาลอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้ควบคุม ดูแลแทน (ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 958/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534)

5.3  หน้าที่ของเทศบาล กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่ 236/2535 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2535 ให้เทศบาลมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก พ.ร.บ.เทศบาลฯ และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ อีก 6 ประการ (รายละเอียดตามหน้าที่ของเทศบาล)

5.4  การเปลี่ยนแปลงฐานะ ในปัจจุบันเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นเทศบาลแรกและเทศบาลเดียวที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก เทศบาลตำบลเป็นเทศบาลนครและถือว่าเป็นเทศบาลนครแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีและเป็นลำดับที่ 25 ของประเทศไทย

 6.   วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง

อุตสาหกรรมไร้มลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม

 7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง มี 6 ด้าน ดังนี้

1.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

2.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

5.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

6.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 8.   ประชากรของเทศบาลนครแหลมฉบัง

จากสถิติของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ เดือนสิงหาคม 2561 ในเขตเทศบาลฯ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 86,295 คน แยกเป็นชาย 42,425 คน หญิง 43,870 คน จำนวนครัวเรือน 23,157 ครัวเรือน จำนวนบ้าน 76,982 หลัง (ส่วนประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ อีกไม่น้อยกว่า 60,000 คน)

 9.   อาชีพของประชากรในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง (ตามสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีไม่น้อยกว่า 200 บริษัท) และอาชีพค้าขาย บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง

 10.    งบประมาณของเทศบาลนครแหลมฉบัง

เทศบาลนครแหลมฉบัง มีงบประมาณรายรับและรายจ่าย ในการบริหารจัดการ ดังนี้

-  ปีงบประมาณ 2550                รายรับจริง                    584,706,697.50     บาท

                                                            รายจ่ายจริง                  466,153,585.25     บาท

-  ปีงบประมาณ 2551                รายรับจริง                    577,430,329.92     บาท

                                                            รายจ่ายจริง                  498,389,196.04     บาท

-  ปีงบประมาณ 2552                รายรับจริง                    603,240,432.27     บาท

                                                            รายจ่ายจริง                  486,200,373.79     บาท

-  ปีงบประมาณ 2553                 รายรับจริง                    859,325,283.95    บาท

                                                            รายจ่ายจริง                  530,348,277.41     บาท

-  ปีงบประมาณ 2554                รายรับจริง                  683,346,014.30     บาท
                                           รายจ่ายจริง                622,341,500.58     บาท
-  ปีงบประมาณ 2555               รายรับจริง                   918,305,736.00     บาท
                                             รายจ่ายจริง                 678,322,238,30     บาท
-  ปีงบประมาณ 2556      รายรับจริง       945,545,282.20   บาท
                                             รายจ่ายจริง                 874,032,505.79      บาท
       -  ปีงบประมาณ 2557                 รายรับจริง                    900,800,000.00     บาท
                                             รายจ่ายจริง                  872,403,536.73     บาท                                        -  ปีงบประมาณ 2558                  รายรับจริง                 1,198,005,013.25     บาท
                                              รายจ่ายจริง               1,012,729,576.56     บาท
-  ปีงบประมาณ 2559                  รายรับจริง                 1,236,610,265.88   บาท
                                              รายจ่ายจริง                 252,651,942.15    บาท
ปีงบประมาณ 2560                  รายรับจริง                  1,257,657,865.06 บาท
                                              รายจ่ายจริง                1,093,842,442.26 บาท
 ที่มา : สำนักการคลัง เทศบาลนครแหลมฉบัง                                                                    
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/5 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙