ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์39คน
ผู้ชมวันนี้12159คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50611คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991380คน
 
 
 
 
 
นโยบาย
นโยบาย

4. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

         เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยวิธีการต่าง ๆ ในอันที่จะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

4.1 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กนักเรียนทุกคนต้องมีความรู้ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และสามารถว่ายน้ำเป็นทุกคน ตลอดจนสานต่อเรื่องจัดรถบริการรับ-ส่ง นักเรียน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ต่อไป

4.2 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และสานต่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตา การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนลดขั้นตอนการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

4.3 สนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัดชลบุรีทุกมิติ

4.4 มุ่งเน้นการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

4.5 สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ ให้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชน รวมถึงการสร้างสนามกีฬา ลานกีฬา และสระว่ายน้ำ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทุกชุมชน

4.6 ส่งเสริมสนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

5. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

          เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบาย ดังนี้

5.1 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนวางระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล ด้านการจัดเก็บภาษีอากรให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

5.3 มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและความพึงพอใจแก่ประชาชนทุกคน

5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล ในลักษณะ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและการดำเนินงานของชุมชนทั้ง 23 ชุมชน

เพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

5.6 มุ่งเน้นการบริหารงานเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนใช้หลักมนุษยสัมพันธ์กับคน 4 กลุ่ม ในการบริหารคน

5.7 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิด และการตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.8 มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายในเชิงภารกิจของรัฐ

5.9 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.10 ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเน้น การให้ความช่วยเหลือ การเป็นที่พึ่งของประชาชน และสามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ทุกเรื่อง

ท่านประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังที่เคารพ

         จากนโยบายทั้ง 5 ด้าน ที่ดิฉันได้นำเสนอต่อสภาเทศบาลนครแหลมฉบังในวันนี้ เป็นนโยบายที่กำหนดขึ้นมาบนพื้นฐานของความเป็นจริงในสภาพการณ์ปัจจุบัน ดิฉันพร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบังทุกฝ่าย ทุกระดับ พร้อมแล้วที่จะนำนโยบายต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่านสำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดตรงตามเจตนารมณ์ต่อไป

ขอขอบพระคุณ

*********************************

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙