ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์43คน
ผู้ชมวันนี้774คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39226คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3979995คน
 
 
 
 
 
แผนงานและโครงการ
งบประมาณ พ.ศ.2552
ลำดับ
ชื่อโครงการ
1.
ก่อสร้างที่พักผู้โดยสารถนนสายเก้ากิโล โดยก่อสร้างที่พักผู้โดยสารพร้อมหลังคาคลุม (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง)
2.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนางละมัย(หนองพังพวย) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 – 4.00 เมตร ยาว 158 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 590 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ ยาว 158 เมตร ท่อลอดข้ามถนน 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 จุด
3.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ข้างที่ทำการชุมชนหนองขาม โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 -7.00 เมตร ยาว 367 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,385 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 38 บ่อ ยาว 734 เมตร
4.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยบ้านดาบรุ่งเรือง โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง 5.50 – 6.00 เมตร ยาว 86 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ ยาว 170 เมตร
5.
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยหลังอ่าวอุดมการช่าง โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 94 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 658 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก  จำนวน 13 บ่อ ยาว 268 เมตร และท่อลอดถนน 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 จุด
6.
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยตรงข้ามหมู่บ้านวาสนา โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 310 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,820 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 30 บ่อ ยาว 620 เมตร
7.
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนอ่าวทอง(เริ่มจากสี่แยกซอย 10) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 8.40 เมตร ยาว 327 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,746 ตารางเมตร
8.
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านคุณบุญปลูก(ข้างเบต้าฮิลล์) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.50 เมตร ยาว 150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร พร้อมท่อ 0.60 เมตร บ่อพัก 8 บ่อ ยาว 150 เมตรและท่อลอดถนน ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 8 จุด
9.
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยบ้านคุณเพลิน โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.50 เมตร ยาว 50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 บ่อ ยาว 50 เมตร และท่อลอดถนน ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 3 จุด
10.
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ่อน้ำบ่อยาง โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.50 เมตร ยาว 85 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ ยาว 85 เมตร และท่อลอดถนนขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 จุด
11.
  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ และขยายเขตประปา ซอยข้างหอพักชุติมา โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 120 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 บ่อ ยาว 120 เมตร และท่อลอดข้ามถนน ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 จุด และขยายเขตประปา ด้วยท่อพีบี 2 นิ้ว ยาว 330 เมตร
12.
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยข้างหอพักทวีสุข หลังตลาดเมืองทอง โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 184 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 10 บ่อ ยาว 184 เมตร
13.
 ก่อสร้างดาดคลองข้างสะพานสามแยกถนนสายเก้ากิโล โดยดาดคลองด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 – 0.20 เมตร ลึก 2.50 – 3.50 เมตร ขนาดคลองกว้าง 12.00 – 16.00 เมตร ยาวรวม 250 เมตร
14.
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ และขยายเขตประปา ซอยเยื้องกับสถานีสูบจ่ายน้ำเมืองใหม่ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 118 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 12 บ่อ ยาวรวม 236 เมตร และขยายเขตประปา ด้วยท่อพีบี 2 นิ้ว ยาว 150 เมตร
15.
 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณสี่แยกหนองเป็ดหาย โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 11 บ่อ ยาวรวม 77 เมตร และทางเท้า ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 77 เมตร
16.
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนสุขาภิบาล 3 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 70 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 4 บ่อ ยาว 70 เมตร
17.
 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายสมรถ(ข้างบ้านนายเชล) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 124 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ 0.60 เมตร  พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ ยาว 124 เมตรและท่อลอดข้ามถนน ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 จุด
18.
 ก่อสร้างเสาไฟฟ้า High Mast จำนวน 4 ต้น พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ามิเตอร์  บริเวณสนามกีฬาแหลมฉบัง
19.
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของศูนย์เครื่องจักรกล
20.
ค่าจัดซื้อที่ดินสำหรับใช้ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ชุมชนบางละมุง โดยจัดซื้อที่ดินพื้นที่ 1 งาน 36 ตารางวา
21.
 
22.
 
23.
 
24.
 
25.
 
26.
 
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/5 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙