ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์26คน
ผู้ชมวันนี้1613คน
ผู้ชมเมื่อวาน12389คน
ผู้ชมเดือนนี้52454คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3993223คน
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง

12. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
      12.1 คณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง
              1) นางจินดา ถนอมรอด                   นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
              2) นายเรวัติ เขียวสนิท                     รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
              3) นายสันติ ศิริตันหยง                    รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
              4) นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล           รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
              5) นายสุขุม อินแดง                         รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
              6) นายบุญเลิศ น้อมศิลป์                  ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง
              7) นายสนั่น ชะเอม                          ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

              8) นายชัชชัย อุบลวรรณ                 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

              9) นายชนม์เจริญ วันชัยจิระบุญ        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

            10) นายสายชล เชาว์ไทย                  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง

     12.2 สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

              1) นายบุญเรือน มุ่งหามณี                ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

              2) นายทวี ด้วงศิริ                            ประธานสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

              3) น.ส.อัมพิกา เซียสวัสดิ์                 สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

              4) นายวันชัย พุ่มเมือง                     สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

              5) นายจตุพร บุญชอบ                     สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

              6) นายพนม วัฒนวิเชียร                  สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

              7) นางภัทรกร กำลังมาก                  สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

              8) น.ส.เนาวรัตน์ ตั๊นธรารักษ์             สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

              9) นายสุเทพ พึ่งกลั่น                        สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

            10) นางจิดาภา เกิดผล                       สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

            11) นายวิธิณัฏฐ์ มงคลสวัสดิ์               สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง           

            12) นายสมยศ เฉียวกุล                      สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

            13) น.ส.สุนันท์ เจริญญาติ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

            14) นายอนันต์ ใจประสงค์                   สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

            15) นายสุพจน์ ขุนตาล                        สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

            16) นายวิสูตร รงค์สุวรรณ                   สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

            17) นางเอมอร แตงไทย                      สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

            18) นายจิตติ เลิศพัฒนาไพบูลย์           สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

            19) นางฤดี บุญชอบ                           สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

            20) นายขวัญชัย งามศิลป์                   สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

            21) นายวิโรจน์ เกื้อกูลธรรมกุล            สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

            22) นายโศภน พรวัฒนา                     สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

            23) นายวิชัย ถาวรพงศ์                      สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง

13. หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครแหลมฉบัง

1) นายอาคม นันตติกูล รองปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง 

                                                                    รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

2) นางสาวสุรีนาฎ ชุมแวงวาปี รองปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง

3) นายอนันต์ บุญสม        รองปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง

4) นายชวน ฉิมกล่อม        รองปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง  

5) นายประยงค์ จันทร์ไชย                 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

6) นางสาวพรรณภา รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ 

                                                                    รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการคลัง

7) นางมาลี ตัณฑิกุล         ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

                8) นางสาวอรญา  ปิ่นศร                    หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 

                                                                    รักษาการผู้อำนวยการส่วนพัสดุและทรัพย์สิน  

9) นายประภาส คล้ายมข ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

10) นายเกษตร ถนอมรอด ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

11) นางอารีย์ ตรีรัตนเวช ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

12) นางสุนทรี จิตรีพล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

13) นางนพพรวรรณ ทองเต็ม ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข

14) นายไพรัตน์ เพชรราช ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

15) นางเบญจมาศ ถนอมเกียรติ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

16) นายวรดิษฐ เศรษฐสันต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา

17) นายณรงค์ บุปผา ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล

 
 
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/5 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙