ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์31คน
ผู้ชมวันนี้648คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39100คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3979869คน
 
 
 
 
 
แผนงานและโครงการ
งบประมาณ พ.ศ. 2551
ลำดับ
ชื่อโครงการ
1.
ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนน หน้าสหพัฒน์ จากคลองถึงหน้าสนามบิน โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 1.20 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 15 บ่อ ยาวรวม 300 เมตรและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 25 บ่อ ยาวรวม 500 เมตร และปรับปรุงทางเท้าหน้าหนา 0.08 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร และขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา0.05 เมตร180 เมตร พร้อมก่อสร้างคันหินยาว 90 เมตร
2.
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยหนองแร่(ช่วง 2) โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ ความยาวรวม 182 เมตร
3.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยหลังหมู่บ้านเอสโซ่ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 75 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตรและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ ยาว 150 เมตร
4.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยหลังตลาดศรีภาชนะ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร พร้อมรางวี กว้าง 3.50-4.50 เมตร ยาว 100 เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตรและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ ยาว 100 เมตรและท่อลอดถนน Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 จุด
5.
ก่อสร้างตะแกรงรับน้ำถนน สุขาภิบาล 5 (บริเวณปากซอย7 ) โดยก่อสร้างตะแกรงเหล็กขนาด กว้าง 0.45 เมตร ความยาวรวม 300 เมตร พร้อมรางรับน้ำลงท่อกลางถนน
6.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี ซอย 10 ข้างดาวเทียม โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.20 เมตร กว้างรวม 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 16 บ่อ ความยาวท่อ 284เมตรและท่อลอดถนนขนาด Ø 0.40 เมตร บ่อพัก 16 บ่อ หรือพื้นที่รวมรางวีและบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร
7.
ก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมสุดซอยอ่าวอุดม ซอย 17 โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 47 เมตร
8.
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ในซอยชุมชนบ้านไร่หนึ่งลงคลองห้วยใหญ่ โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ ยาวรวม 143 เมตร
9.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยตรงข้ามหมู่บ้านรุ่งอมรโดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้องรางวี หนา 0.15 กว้าง 3.40 เมตร ยาว 82 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 4 บ่อ ยาว 82 เมตร และท่อลอดข้ามถนน Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 จุด
10.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอย 1 ถนนชากยายจีน1 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง 4.50 - 5.00 เมตร ยาว 122 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร และท่อระบายน้ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักทั้ง 2 ข้างถนน จำนวน 14 บ่อ ยาว 244 เมตร
11.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนห้วยเล็กบ้านนายดิษฐ์ โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 42 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189 ตารางเมตร
12.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ต่อจากซอยป้าหนอมบางละมุง โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 68 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 บ่อ ยาว 136 เมตร
13.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยแยกอ่าวอุดม ซอย 8 (ซอยเจษฎา) โดยก่อสร้างถนนพร้อมรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 136 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 12 จุด
14.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำซอย แยกถนนข้างดับเพลิงสหพัฒน์ช่วง 2 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00- 6.00 เมตร ยาว 270 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 1,300ตารางเมตรและท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 13 บ่อ ยาวรวม 270เมตรและท่อระบายน้ำลอดถนน Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 13 จุด
15.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำซอยข้างสะพานห้วยเล็ก โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 45 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 เมตร และท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 8 บ่อ ยาวรวม 118 เมตร และท่อระบายน้ำลอดถนน Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 จุด
16.
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งทอง ช่วงหน้าวัดศรีวนาราม โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 12 บ่อ รวมความยาว 253 เมตร และท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก 2 บ่อ ยาว 46 เมตร
17.
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากถนนพระพรหมถึงถนนท่อน้ำ โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ ยาว 350 เมตร
18.
กรอสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยข้างบ้านคุณปรีชา โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.50 - 7.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,980 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 36 บ่อ ยาว 720 เมตร
19.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนบางละมุง ฮอเลจ(บ้านนางเตือนใจ) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตา หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860ตารางเมตรและท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 บ่อ ยาว 175 เมตร และท่อลอดข้ามถนน Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 9 จุด
20.
ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. ปากทางเข้าวัดทุ่งกราด โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 7.50 - 16.50 เมตร ยาว 13 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร
21.
ก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมท่อ ระบายน้ำ จากหน้าโรงแป้งมันถึงสามแยก โดยก่อสร้างขยายผิวจราจร หนา 0.20 เมตร กว้าง 1.00 - 1.80 ยาว 162 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก 8 บ่อ ยาว 162 เมตร
22.
ขยายผิวจราจรบริเวณทางเข้าสำนัก งานเทศบาล โดยทำการก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 2.00- 12.00 เมตร ยาวรวม 385 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,960ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างคันหินยาว 157 เมตร และปูทางเท้า
23.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ หมู่บ้านในฝัน 3 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีหนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 - 7.00 เมตร ยาวรวม 639 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 64 บ่อ ยาวรวมทั้งสิ้น 1,278 เมตร
24.
ก่อสร้างเขื่อนกันดินรอบสระน้ำภายในสวนสาธารณะเทศบาล จำนวน 1 สระ ความยาวรวม 290 เมตร
25.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ สามแยกเข้าโรงเรียนเทศบาล 3 โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา0.20 เมตร กว้าง 20- 37 เมตร ยาว 40 เมตร และกว้าง 6.10 เมตร ยาว 65 เมตหรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,536 ตารางเมตร ทาสี ตีเส้นช่องจราจร ไฟกระพริบเตือนเหลือง 4 จุด
26.
ก่อสร้างที่จอดรุข้างสำนักงาน เทศบาล โดยก่อสร้างอาคารที่จอดรถ กว้าง 6 เมตร ยาว 110 เมตรและขยายผิวจราจร หนา 0.20 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ยาว 65 เมตร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/5 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙