ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้1732คน
ผู้ชมเมื่อวาน12389คน
ผู้ชมเดือนนี้52573คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3993342คน
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
14. ส่วนราชการของเทศบาลนครแหลมฉบัง
      1. สำนักปลัดเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน คือ
          1.1 ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานในหน้าที่ของงานรัฐพิธี งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และงานทะเบียนราษฎรและบัตร
          1.2 ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานควบคุมเทศพาณิชย์ งานการเจ้าหน้าที่ และงานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
          1.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานเลขานุการ และงานกิจการสภา
          1.4 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานดับเพลิงและกู้ภัย
      2. สำนักการคลัง มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน คือ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานธุรการ และงานวางแผนและวิชาการ

            ส่วนบริหารการคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายระเบียบการคลัง

ฝ่ายระเบียบการคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเงินและบัญชี งานระเบียบการคลัง งานสถิติการคลัง

ส่วนพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ และฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ  งานพัฒนารายได้และกิจการพาณิชย์, งานจัดเก็บรายได้, งานเร่งรัดรายได้

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนที่ภาษี    และงานทะเบียนทรัพย์สิน

ส่วนพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายจัดหาพัสดุ และฝ่ายทะเบียนพัสดุ 

ฝ่ายจัดหาพัสดุ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการซื้อและการจ้าง ๑งานการซื้อและการจ้าง ๒ และงานควบคุมสัญญา

ฝ่ายทะเบียนพัสดุ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ  งานทะเบียนพัสดุ งานการเบิกจ่ายพัสดุ  และงานตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ

      3. สำนักการช่าง มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน คือ
          3.1 ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง และฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ดังนี้
                3.1.1 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมอาคาร และงานจัดทำและควบคุมผังเมือง
                3.1.2 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม
          3.2 ส่วนการโยธา มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายสาธารณูปโภค และฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ
                3.2.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานสถานที่ และงานสวนสาธารณะ
                3.2.2 ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานไฟฟ้าสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล และงานช่างศิลป์
          3.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ และงานวางแผนและวิชาการ
      4. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน คือ
          4.1 ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติ-งานในหน้าที่ของงานฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย
                4.1.1 ฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสุขาภิบาลสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลอาหารและตลาด และงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                4.1.2 ฝ่ายรักษาความสะอาดและกำจัดมูลฝอย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานรักษาความสะอาดถนน ทาง และที่สาธารณะ และงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                4.1.3 ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนาวิชาการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และงานส่งเสริมคัดแยกมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          4.2 ส่วนบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายบริการสาธารณสุข และฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
                4.2.1 ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
                4.2.2 ฝ่ายส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและควบคุมโรค งานส่งเสริมสุขภาพ และงานสัตวแพทย์
          4.3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ และงานวางแผนและงบประมาณ
          4.4 ฝ่ายพัฒนาวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานด้านพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ
      5. กองวิชาการและแผนงาน มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน คือ
          5.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน งานงบประมาณ และงานวิจัยและประเมินผล
          5.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
          5.3 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของประชาสัมพันธ์ และงานบริการวิชาการ
          5.4 ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน กฎหมายและนิติกรรม และงานวินัย คดี และเรื่องราวร้องทุกข์
      6. กองการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน คือ
          6.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานแผนและโครงการ งานงบประมาณและเงินอุดหนุน และงานสารสนเทศ
          6.2 ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเจ้าหน้าที่ งานโรงเรียน และงานนิเทศศึกษา
          6.3 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
      7. กองสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน คือ
          7.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมกิจการชุมชน งานพัฒนาชุมชนเมือง และงานส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน
          7.2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานเศรษฐกิจชุมชน และงานเกษตรชุมชน
          7.3 ฝ่ายส่งเสริมและการบริการสังคม มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ งานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว และงานบริการและพัฒนาสังคม
          7.4 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ และงานควบคุมทรัพย์สิน
      8. กองช่างสุขาภิบาล มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน คือ
          8.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ และงานการเงิน
          8.2 ฝ่ายจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานจัดการของเสียอันตรายและของเสียติดเชื้อ และงานจัดการสิ่งปฏิกูล
          8.3 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และงานออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ
      9. หน่วยงานตรวจสอบภายใน
15. อัตรากำลังของเทศบาลนครแหลมฉบัง
      15.1 พนักงานเทศบาล 261 คน
      15.2 พนักงานครูเทศบาล 172 คน
      15.3 ลูกจ้างประจำ 28 คน
      15.4 ลูกจ้างประจำ (โรงเรียน) 2 คน
      15.5 พนักงานจ้าง 1001 คน
      15.6 พนักงานจ้าง (โรงเรียน) 15 คน
      รวมทั้งสิ้น 1,479 คน
      ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561)
16. สภาพเศรษฐกิจของเทศบาลนครแหลมฉบัง
   สภาพเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเป็นหลัก กลุ่มอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อจังหวัดชลบุรี และภาคตะวันออกเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีมูลค่าการลงทุนสูงสุดของจังหวัดชลบุรี มีการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมากที่สุดของจังหวัดชลบุรี และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงที่สุดในสาขาการผลิตของจังหวัด
      1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่มาประกอบกิจการในเขตเทศบาลกว่า 200 บริษัท แยกเป็น
          - นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาที่สำคัญอย่างหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายเขตเศรษฐกิจใหม่บริเวณแหลมฉบัง อยู่ในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3,556 ไร่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
            1.) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป มีพื้นที่ 1,824 ไร่ มีบริษัทเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 80 บริษัท
            2.) เขตอุตสาหกรรมส่งออก มีพื้นที่ 979 ไร่ มีบริษัทเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมระยะที่ 1 ประมาณ 26 บริษัท ระยะที่ 2 ประมาณ 40 บริษัท
            3.) พื้นที่สาธารณูปโภคและอื่นๆ มีพื้นที่ 753 ไร่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออก (BOI) และบริษัท TOT จำกัด (มหาชน)
          - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เป็นโครงการของเอกชนก่อตั้งเมื่อปี 2520 โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 80 บริษัท
      2. ท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก สำหรับ รองรับเรือบรรทุกสินค้า เรือสินค้าประเภทสินค้าเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าเรือกรุงเทพฯ ได้ และเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานรองรับโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และการส่งเสริมการส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย
      3. กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ประกอบด้วย
          1. โรงกลั่นน้ำมัน 3 แห่ง คือ โรงกลั่นน้ำมันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานบริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)
          2. คลังเก็บน้ำมันปิโตรเลียม 3 แห่ง คือ คลังเก็บน้ำมันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
          3. คลังเก็บก๊าซ LPG ซึ่งเป็นก๊าซหุงต้ม 3 แห่ง คือ คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
          นอกจากอุตสาหกรรมแล้ว ธุรกิจรองลงมา ได้แก่ การพาณิชยกรรมและการขนส่ง ซึ่งเป็นธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรม
17. สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
      ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มีสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนตั้งอยู่ ดังนี้
      17.1 โรงเรียนสังกัดเทศบาล มีจำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง – เช็ง พรประภา) และ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
      17.2 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 มีจำนวน 12 แห่ง คือ
              1) โรงเรียนวัดมโนรม
              2) โรงเรียนบริษัทไทยกสิกร-สงเคราะห์
              3) โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
              4) โรงเรียนบ้านชากยายจีน
              5) โรงเรียนวัดบ้านนา
              6) โรงเรียนวัดพระประทานพร
              7) โรงเรียนบ้านบางละมุง
              8) โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม
              9) โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
            10) โรงเรียนวัดหนองคล้า
            11) โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์"
            12) โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
      17.3 โรงเรียนเอกชน มีจำนวน 4 แห่ง คือ
              1) โรงเรียนบุญจิตวิทยา
              2) โรงเรียนทนาพรวิทยา
              3) โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบัง
              4) โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง
      17.4 ระดับอุดมศึกษา มีจำนวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
      17.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มีจำนวน 8 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้
             1) โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
             2) โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
             3) โรงเรียนวัดมโนรม
             4) โรงเรียนวัดบ้านนา
             5) โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
             6) โรงเรียนวัดพระประทานพร
             7) โรงเรียนวัดหนองคล้า
             8) วัดแหลมฉบัง
18. ศาสนสถานในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
      18.1 วัด มีจำนวน 14 แห่ง คือ
             1) วัดใหม่เนินพยอม
             2) วัดมโนรม
             3) วัดเนินบุญญาราม (วัดต้นมะม่วง)
             4) วัดแหลมฉบัง (เก่า)
             5) วัดแหลมฉบัง (ใหม่)
             6) วัดบ้านนาเก่า
             7) วัดศรีวนาราม (วัดบ้านนาใหม่)
             8) วัดหนองคล้า
             9) วัดสุกรีย์บุญญาราม (วัดหนองมะนาว)
           10) วัดศรีธรรมมาราม (วัดทุ่งกราด)
           11) วัดบางละมุง
           12) วัดพระประทานพร
           13) วัดปชานาถ
           14) วัดแหลมทอง
     18.2 สำนักสงฆ์ในเขตเทศบาล มีอยู่ 2 แห่ง คือ สำนักสงฆ์ธรรมจักรคีรี และสำนักสงฆ์ช่องเขาน้ำซับ
     18.3 ศาลเจ้าในเขตเทศบาล มีอยู่ 4 แห่ง คือ
             1) ศาลเจ้าแม่เซี๊ยะบอเนี้ยะ
             2) ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์
             3) ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบางละมุง
             4) ศาลเจ้าพ่อดำ
19. สถานพยาบาลในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
      ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มีสถานพยาบาลสำหรับบริการประชาชน ดังนี้
      19.1 โรงพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลแหลมฉบัง, โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล
      19.2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เครือสหพัฒน์ฯ), ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บ้านทุ่งกราด) และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (บ้านเขาน้ำซับ)
      19.3 สถานีอนามัย 1 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านไร่หนึ่ง
      19.4 คลินิกเอกชน ประมาณ 24 แห่ง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/5 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙