ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์44คน
ผู้ชมวันนี้796คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39248คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3980017คน
 
 
 
 
 
แผนงานและโครงการ
งบประมาณ พ.ศ. 2550
ลำดับ
ชื่อโครงการ
1.
ก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม คู่ หลังบริษัทสยามเดศโป โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมคู่ ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เม่ตร ยาว 120 เมตร
2.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนแยกเขาน้ำซับ(ชุมชนบ้านชากยายจีน) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.20 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 53 เมตร และรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 12.50 เมตร จำนวน 2 แถว
3.
ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเข้าวัดบางละมุง โดยก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00เมตรและท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 6 บ่อ ยาว 120 เมตร
4.
ขยายผิวจราจร ถนนจากโรงโม่สหมิตร ถึง ถนนทุ่งกราด โดยขยายผิวจราจรถนนแอสฟับท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 1.00- 2.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 15 บ่อ ยาวรวม 300 เมตร
5.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมทางเท้าและท่อระบายน้ำ ถนน 10/3 เริ่มจากประตูสหพัฒน์ถึงสนามบิน โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 12 เมตร ยาว 690 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,280 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม กว้าง 1.50 เมตา ลึก 1.50 เมตร ยาว 490 เมตา และท่อระบายน้ำ Ø 1.00 เมต พร้อมบ่อพัก จำนวน 50 บ่อยาว 880 เมตร และคันหิน ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร ยาว 990 เมตร และขยายสะพาน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18 เมตร
6.
ขยายผิวจราจร พร้อมจัดทำสวนหย่อมหน้าหมู่บ้านในฝัน 7 โดยขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 90 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร และก่อสร้างสวนหย่อม พร้อมทำสนามเด็กเล่น
7.
ก่อสร้างซุ้มไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
 
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/5 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙