ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์32คน
ผู้ชมวันนี้1626คน
ผู้ชมเมื่อวาน12389คน
ผู้ชมเดือนนี้52467คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3993236คน
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
20.    สถาบันการเงินในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
      พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นพื้นที่เป้าหมายในเขตเศรษฐกิจใหม่ของการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี มีกิจกรรมหลักในการพัฒนา คือ ท่าเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองใหม่ เกิดการลงทุนเกิดขึ้นมากมาย ทำให้สถาบันการเงินจากส่วนกลาง เช่น ธนาคาร เข้ามาลงทุนเปิดสาขาหลายแห่ง ดังนี้

20.1   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

20.2   ธนาคารทหารไทย

20.3   ธนาคารกรุงเทพ

20.4   ธนาคารกสิกรไทย

20.5   ธนาคารไทยพาณิชย์

20.6   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
20.7   ธนาคารกรุงไทย
20.8   ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
20.9   ธนาคารนครหลวงไทย
20.10 ธนาคารออมสิน
20.11 ธนาคารธนชาติ

21.    ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง

เทศบาลนครแหลมฉบัง มีชุมชนทั้งหมด 23 ชุมชน ประกอบด้วย

21.1        ชุมชนบ้านอ่าวอุดม

21.2        ชุมชนบ้านทุ่ง

21.3        ชุมชนบ้านแหลมฉบัง

21.4        ชุมชนบ้านนาเก่า
21.5        ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ
21.6        ชุมชนตลาดอ่าวอุดม
21.7        ชุมชนบ้านชากยายจีน
21.8        ชุมชนวัดมโนรม

21.9        ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง

21.10      ชุมชนบ้านห้วยเล็ก

21.11      ชุมชนวัดพระประทานพร

21.12      ชุมชนบ้านหนองขาม

21.13      ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง

21.14      ชุมชนบ้านจุกกระเฌอ

21.15      ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า

21.16      ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
21.17      ชุมชนบ้านชากกระปอก
21.18      ชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน
21.19      ชุมชนบ้านนาใหม่
21.20      ชุมชนบ้านทุ่งกราด
21.21      ชุมชนบ้านบางละมุง
21.22      ชุมชนบ้านหนองมะนาว
21.23      ชุมชนบ้านหนองพังพวย

22.    การบริหารจัดการและการบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง

22.1  ด้านการศึกษา ปัจจุบันเทศบาลนครแหลมฉบัง มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 3 แห่ง คือ 

1)   โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 (เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2537 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา) มีนักเรียน 2,325 คน (ชาย 1,205 คน หญิง 1,120 คน) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 103 คน

2)   โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง เช็ง  พรประภา) (เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2541 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา) มีนักเรียน 1,759 คน (ชาย 902 คน หญิง 857 คน) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 73 คน

3)   โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 มีนักเรียน 1,206 คน (ชาย 680 คน หญิง 526 คน) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 59 คน

ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่นักเรียน ตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ดังนี้

o    มุ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ รวมทั้งจริยธรรม และจรรยามารยาท

o    การให้บริการด้านอาหารกลางวัน สุขภาพพลานามัย และรถรับ ส่งฟรี
22.2   ด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร จากนโยบายของคณะผู้บริหารและความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรและบัตร ทำให้สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่นของกรมการปกครอง ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎรตั้งแต่ 30,001 80,000 คน ติดต่อกันหลายสมัย ได้แก่ สำนักทะเบียนดีเด่น ชนะเลิศ พ.ศ. 2543 สำนักทะเบียนดีเด่น ชนะเลิศ พ.ศ. 2545 และสำนักทะเบียนดีเด่น รางวัลเกียรติยศ พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 (สองสมัยติดต่อกัน) นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ขอบข่ายงานบริการสาธารณะทั่วไป เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นเทศบาลแห่งแรกของจังหวัดชลบุรี และของประเทศไทย
22.3   ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลนครแหลมฉบังได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS  :  Geographic  Information  System) มาใช้กับระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องในการจัดเก็บภาษีอากร 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ทำให้เทศบาลนครแหลมฉบังได้รับรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ รางวัลที่ 3 นอกจากนี้ยังได้นำระบบดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกหลายด้าน เช่น ด้านการวางแผนการพัฒนาเมือง ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการวางผังเมือง ด้านทะเบียนราษฎร เป็นต้น
22.4   ด้านชุมชน เทศบาลนครแหลมฉบังได้จัดตั้งชุมชนย่อยขึ้น 23 ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาส่วนร่วมในการปกครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนของตนตามระบอบประชาธิปไตย โดยเทศบาลฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
22.5   ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง เทศบาลนครแหลมฉบังจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขขึ้นมา 3 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (เครือสหพัฒน์), ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (บ้านทุ่งกราด) และศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (บ้านเขาน้ำซับ) สำหรับให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชน และยังได้จัดให้มีหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ออกให้บริการกับประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
22.6   ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบังได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้เป็นต้นแบบในการจัดทำโครงการ ISO 14001 ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้ระบบการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการของเทศบาล
22.7   ด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางสายตา เทศบาลจึงได้มีโครงการตัดแว่นสายตาให้กับนักเรียน ผู้สูงอายุ และผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ที่มีปัญหาทางสายตาฟรี นอกจากนี้ยังได้แจกรถโยก รถเข็นให้กับผู้พิการฟรีอีกด้วย เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
22.8   ด้านการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอย  เทศบาลนครแหลมฉบังมีโรงบำบัดน้ำเสีย (มีพื้นที่ 37 ไร่ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน สามารถบำบัดน้ำเสียได้ประมาณ 25,000 ลบ.ม./วัน) และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ (มีเนื้อที่ 238 ไร่ ใช้งานได้ประมาณ 10 ปี สามารถฝังกลบขยะมูลฝอยได้ประมาณ 724,000 ตัน)
22.9   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลนครแหลมฉบังได้จัดเตรียมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความพร้อมอยู่เสมอ ตลอดจนได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ หัวท่อประปาข้างถนน และแหล่งน้ำ ไว้สำหรับแก้ไขปัญหาทั้งในเขตพื้นที่ของเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงที่ขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
22.10    ด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เทศบาลนครแหลมฉบังได้มีการก่อสร้างสนามกีฬาและสวนสาธารณะไว้รองรับ โดยเฉพาะสวนสาธารณะที่อยู่บริเวณหน้าศูนย์ราชการเมืองใหม่แหลมฉบัง ได้รับความนิยมจากประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นทั้งสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกกำลังกาย เพราะได้จัดให้มีซุ้มศาลาสำหรับพักผ่อน สระน้ำที่กว้างขวาง มีการปลูกต้นไม้นานาชนิดเพื่อความร่มรื่น นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารฟิตเนส ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สระว่ายน้ำ และสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ และยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่สำคัญ ๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก วันสงกรานต์ วันแม่ วันลอยกระทง และวันพ่อ เป็นต้น
22.11    ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างแพร่หลายและทั่วถึง เทศบาลนครแหลมฉบังจึงได้มีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลผ่านทางสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ (วารสาร, แผ่นพับ, ใบปลิวต่าง ๆ) หนังสือพิมพ์ (ส่วนกลางและท้องถิ่น) โทรทัศน์ (ส่วนกลางและท้องถิ่น) วิทยุท้องถิ่น และวิทยุชุมชน นอกจากนี้ยังมีการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทาง INTERNET สื่อสิ่งพิมพ์ และยังได้จัดทำเว็บไซด์ของเทศบาล http://www.lcb.go.th  และ https://www.facebook.com/laemchabangcitymunicipality เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอีกทางหนึ่งด้วย
22.12    ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ (บอกสักครั้ง ดีกว่าบ่นร้อยครั้ง) หากประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการติดต่อราชการสามารถร้องเรียนมาได้ที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน และตู้รับความคิดเห็นที่วางไว้ตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เช่น หน้าสำนักงานเทศบาลฯ และตามวัดในเขตเทศบาลฯ หรือแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3840-0100, 0-3840-0801 หรืออาจจะแจ้งมาทาง http://www.lcb.go.th/complain.php และ https://www.facebook.com/laemchabangcitymunicipality เพื่อทางเทศบาลจะได้นำปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไขต่อไป

22.13    ด้านการให้บริการ นโยบายในการบริการประชาชนที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ คือ ยิ้มไว้ สบายใจผู้มา ภายใต้หลักการที่ว่า พนักงาน คือ ดวงตา ประชาชน คือ ดวงใจ

 

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/5


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙