ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์38คน
ผู้ชมวันนี้656คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39108คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3979877คน
 
 
 
 
 
แผนงานและโครงการ
งบประมาณเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550
ลำดับ
ชื่อโครงการ
1.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ หนองคล้าเก่า ซอย 3 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีหนา 0.20 เมตร กว้าง 3.50 - 12.00 เมตร ยาว 408 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,595 ตารางเมตร และท่อระบายน้ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 20 บ่อ ยาว 392 เมตร และท่อระบายน้ำ ¢ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 11 บ่อ ยาว 212 เมตร และท่อลอดข้ามถนน Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 11 จุด
2.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนจากข้างหมู่บ้านกรีนวิลล์ 3 เชื่อมถนนบายพาส โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีหนา 0.20 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 228 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,666 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 26 บ่อ ยาวรวม 500 เมตร
3.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี แบะท่อระบายน้ำ ซอยข้างหอพักสุขสบาย โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีหนา 0.20 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 175 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,370 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 18 บ่อ ยาว 350 เมตร
4.
ก่อสร้างตะแกรงรับน้ำ ด้านหน้าสำนักชีวัดทุ่งกราด โดยก่อสร้างตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาว 3.00 เมตร พร้อมท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ยาว 10 เมตร บ่อพัก 1 บ่อ และปรับผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร
5.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ ถนนหนองสะเดา(เริ่มจากถนนสุขุมวิท) โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง 5.50 - 8.00 เมตร ยาว 370 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 40 บ่อ ยาว 740
6.
ก่อสร้างจดกลับรถ(U - Turn) ถนนสุขุมวิท บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย โดยก่อสร้างขยายผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟกระพริบและตีเส้นจราจร
7.
ก่อสร้างรั้วประตู และทาสีรั้วสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแหลมฉบัง โดยก่อสร้างรั้วประตูสแตนเลส จำนวน 5 บาน พร้อมทาสีรั้วโดยรอบสวน ความยาวรวม 1,240 เมตร
8.
ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า - ออก สวนสาธารณะเทศบาลตำบลแหลมฉบัง โดยก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า - ออก คอนกรีตสูง 3.50 เซนติเมตร ยาว 8.00 เมตร ประตูเข้า - ออก และรั้ว พร้อมบ่อนน้ำพุขนาด Ø 6.00 เมตร 1 แห่ง
9.
ก่อสร้างจุดกลับรถ (U - Turn) ถนนสุขุมวิท บริเวณใต้สะพานสี่แยกท่าเรือโดยก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 310 ตารางเมตร
10.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนสุขุมวิทเข้าท่าเรือแหลมฉบัง โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา 0.20 เมตร กว้าง 8.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร
11.
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำหนองคล้า ซอย 1 และ 2 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี หนา 0.20 เมตร กว้าง 5.00-12.00 เมตร ยาวรวม 1,047 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ¢ 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 72 บ่อ ยาวรวม 1,446 เมตร และท่อระบายน้ำ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 32 บ่อ ยาวรวม 648 เมตร
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/5


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙