ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหาร
  บุคลากร
E-Book
  การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท.

กำลังออนไลน์53คน
ผู้ชมวันนี้893คน
ผู้ชมเมื่อวาน1041คน
ผู้ชมเดือนนี้19320คน
ผู้ชมเดือนก่อน44078คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3633445คน
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานตรวจสอบ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     1) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
     2) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
     3) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท
     4) งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน
     5) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้
     6) งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา
     7) งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
     8) งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล
     9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
                           
 
                            

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙