ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์28คน
ผู้ชมวันนี้308คน
ผู้ชมเมื่อวาน3033คน
ผู้ชมเดือนนี้35867คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4046102คน
โครงสร้างการบริหารงาน

กองช่างสุขาภิบาล
มีหน้าที่และความรับผิดชอบคือ ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง การวางโครงการ การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล การวางระบบการจัดการด้านวิศวกรรมหรือช่างสุขาภิบาล ตลอดจนการดำเนินงานควบคุมรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่างๆ ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อขัดแย้งในระบบช่างสุขาภิบาล ติดตามผลค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบและให้คำปรึกษาในงานวิศวกรรมสุขาภิบาลหรือช่างสุขาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ เช่น กิจการประปา ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็งหรือของเหลว สำหรับบริเวณที่พักอาศัยหรือชุมชนหนาแน่น ระบบการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ไอ เขม่า ควัน รังสี หรือ ฝุ่น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพและอนามัยของคนในเขตเทศบาลโดยตรง หรือเป็นทางอ้อม หรือเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือเหตุรำคาญในชุมชน และสำรวจออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมสุขาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประปา ระบบระบายน้ำโสโครก ระบบน้ำทิ้ง ระบบน้ำร้อน หรือระบบการใช้น้ำหมุนเวียนสำหรับอาคารชุด อาคารพาณิชย์ สถานบริการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วย งานที่รับผิดชอบ
กองช่างสุขาภิบาล ของเทศบาลนครแหลมฉบัง มีโครงสร้างการบริหารงานประกอบด้วย ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล และฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ โดยมีองค์ประกอบของลักษณะงานดังนี้
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และธุรการทั่วไป ได้แก่ การจัดทำบัญชีลงรับ-ส่งหนังสือ การจัดทำบันทึกสรุปการประชุม การจัดทำประกาศ คำสั่ง การแจ้งเวียนหนังสือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การขอรับบำเหน็จบำนาญ และการเกษียณอายุ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประกาศเกียรติคุณ การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
      งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
         ๑) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของเทศบาล
         ๒) งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
         ๓) งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
         ๔) งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ
         ๕) งานรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และคำร้องขออื่นๆ
         ๖) งานควบคุมจัดทำทะเบียน เก็บรักษาพัสดุ เอกสารต่างๆ
         ๗) งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
         ๘) งานรวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
         ๙) งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำ สนับสนุนระเบียน และรายงานให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
       ๑๐) งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านช่างสุขาภิบาล
       ๑๑) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
       ๑๒) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อ-จัดจ้าง การเงิน การบัญชี จัดทำบัญชีเงินเดือน การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกองช่างสุขาภิบาล
      งานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
         ๑) งานจัดทำ จัดเก็บเอกสารการเงิน
         ๒) งานตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
         ๓) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนเกี่ยวกับการเงินที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
         ๔) งานจัดซื้อวัสดุทั่วไป
         ๕) งานจัดซื้อครุภัณฑ์
         ๖) งานจัดจ้างต่าง ๆ
         ๗) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙