ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์75คน
ผู้ชมวันนี้1522คน
ผู้ชมเมื่อวาน1612คน
ผู้ชมเดือนนี้34048คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4044283คน
บริการข้อมูลด้านแผน
รายงานประจำปี 2551-2553 ชุดที่ 1 การติดตามและประเมินฯ
หลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การกำหนดให้รัฐต้องจัดสรร งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและการถ่าย โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากร รายได้ ทั้งที่จากท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความ โปร่งใสมากที่สุดการวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิด สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตามวัดและประเมินผลโดยการบริหารจัดการตามแผนแผน งานโครงการนั้นจะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งในหน่วยงานภาครัฐและประชาคม
รายงานประจำปี 2553 ชุดที่ 2 แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน โดยเสนอในรูปแบบรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมแผนงาน/งาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะให้การติดตามผลประเมินมีความสะดวกยิ่งขึ้น
รายงานประจำปี 2554-2556 ชุดที่ 1 การติดตามและประเมินฯ

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมารที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2554) โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร แล้วจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเทศบาลในปีต่อไป


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙