ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์60คน
ผู้ชมวันนี้1319คน
ผู้ชมเมื่อวาน3343คน
ผู้ชมเดือนนี้30143คน
ผู้ชมเดือนก่อน34956คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3600190คน
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์
1. ยื่นด้วยตนเอง หรือจดหมาย
2. ตู้รับความคิดเห็น เปิดทุกวันศุกร์
3. ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. แจ้งมาทางเบอร์โทรศัพท์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 0-3841-0100
ลงทะเบียนร้องทุกข์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
          หากมีความประสงค์ขอแสดงการลงทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ คลิกที่นี้ค่ะ
สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตปี 2554
              ปี 2554 เราสามารถให้บริการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยจำแนกประเภทการรับเรื่องราวร้องทุก 9 ด้านดังนี้ คือ งานทะเบียนราษฏร งานไฟฟ้า การขอถังขยะ งานมลภาวะทางเสียง/กลิ่น งานฝาท่อระบายน้ำ งานถนนฯ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สวนสาธารณะ และเรื่องทั่วไป โดยสามารถสรุปเนื้อหาเป็นค่าร้อยละได้ดังนีื้...

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙