ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
โรงเรียนในสังกัด
  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑
  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒

กำลังออนไลน์114คน
ผู้ชมวันนี้1237คน
ผู้ชมเมื่อวาน1612คน
ผู้ชมเดือนนี้33763คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4043998คน
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปรัชญา
การศึกษาคือชีวิต ชีวิตคือการศึกษา
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3. ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
เป้าประสงค์
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้และการศึกษาต่อเนื่อง
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาบุคลาครครูมืออาชีพ
4. นักเรียนมีสุขภาพการ สุขภาพจิต สุขนิสัยที่ดีและรักการออกกำลังกาย
5. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
- ผู้เรียน
- ผู้บริหารและครู
- สื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยี
- อาคารสถานที่ แหล่งการเรียนรู้
- การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
ตัวชี้วัดความสำเร็จของจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นต่ำ ร้อยละ 50
2. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินัย และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 85
3. นักเรียนมีพฤติกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร้อยละ 85
4. นักเรียนรักและภูมิใจในท้องถิ่นตัวเอง ร้อยละ 85
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
คำร้องขอย้ายออก
คำร้องขอหลักฐานการเรียน
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเอกสาร
แบบขออนุญาตรับนักเรียนกลับก่อนเวลา

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙