ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์76คน
ผู้ชมวันนี้1338คน
ผู้ชมเมื่อวาน3343คน
ผู้ชมเดือนนี้30162คน
ผู้ชมเดือนก่อน34956คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3600209คน
แบบประเมิน Core Team 2558
แบบติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ
แก้ไขแบบประเมิน
ด้าน 1 การบริหารจัดการ
ด้าน 2 การบริหารงานบุคคลฯ
ด้าน 3 บริหารงานการเงินฯ
ด้าน 4 ด้านการบริการสาธารณะ
คู่มือประกอบด้าน 1 การบริหารจัดการ
คู่มือประกอบด้าน 2 การบริหารงานบุคคลฯ
คู่มือประกอบด้าน 3 บริหารงานการเงินฯ
คู่มือประกอบด้าน 4 การบริการสาธารณะ

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙