ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์104คน
ผู้ชมวันนี้1215คน
ผู้ชมเมื่อวาน1612คน
ผู้ชมเดือนนี้33741คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4043976คน
โครงสร้างองค์กร

กองวิชาการและแผนงาน

มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การดำเนินการทางกฎหมาย นิติกรรม และสัญญาการดำเนินการเกี่ยวกับวินัย คดี และเรื่องราวร้องทุกข์ การดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกอง การวิจัย ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ และการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและข้อมูลข่าวสารทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานภายนอกผ่านสื่อและช่องทางอื่น ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ดังนี้
งานธุรการมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑) งานสารบรรณ
๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล
๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
๕) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
๖) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
๘) งานจัดทำคำสั่งประกาศ
๙) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
๑๐) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
๑๑) งานสวัสดิการของกอง
๑๒) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑) งานจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลาง และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
๒) งานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
๓) งานพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน Hardware Software, Peopleware, Data และ Network ให้เป็นบรรทัดฐานของเทศบาลและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๔) งานพัฒนา บริหาร ควบคุม กำกับดูแล และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศพื้นฐานของเทศบาล
๕) งานศึกษาวิเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและสนับสนุนการบริหารงานของเทศบาลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑) ควบคุม กำกับ กำหนดรูปแบบและเนื้อหาข้อมูลในการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒) กำหนดหลักการและขั้นตอนในการบริหารจัดการเนื้อหาและสารสนเทศในเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
๓) บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ และประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์
๔) ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก้ไขปัญหา การเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๕) ให้บริการร้องทุกข์ผ่านระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ในช่องของทางเว็บไซต์
๖) วิเคราะห์และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภายในหน่วยงานและเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๗) วางแผน กำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่กำหนด
๘) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะแนวทาง เพื่อจัดทำ ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหารจัดการเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙) ร่วมวางแผนการขอจัดสรรงบประมาณ การดูแลระบบในแต่ละปี เพื่อให้การดำเนินงานด้านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
๑๐) ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขอข้อมูลความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยต่อสภาวการณ์ปัจจุบันและตอบสนองต่อการใช้งาน
๑๑) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งและเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัดเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
๑๒) ฝึกอบรมการใช้งานตลอดจนทักษะอื่นทางด้านการใช้งานเว็บไซต์ และการบริหารจัดการเนื้อหา ข้อมูลที่จะนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๑๓) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙