ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
โรงเรียนในสังกัด
  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑
  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒

กำลังออนไลน์35คน
ผู้ชมวันนี้1221คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39673คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3980442คน
โครงสร้างการบริหารงาน
กองการศึกษา
   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารการศึกษา และพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ, นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานแผนและโครงการ งานงบประมาณและเงินอุดหนุน งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานกีฬาและนันทนาการ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม และ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้พนักงานภายในกองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานงบประมาณและเงินอุดหนุน งานแผนและโครงการ และงานระบบสารสนเทศ
    1.1 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
         1) งานสารบรรณ
         2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ของกองการศึกษา
         3) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
         4) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
         5) งานสาธารณกุศลท้องถิ่นของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
         6) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
         7) งานจัดทำคำสั่ง,ประกาศ เรื่องต่างๆ ของกองการศึกษา
         8) งานรับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
         9) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
       10) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามและการรายงาน
       11) ประสานงานการก่อสร้างต่อเติมอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
       12) ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/ จัดจ้าง และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายงานโครงการต่างๆ ของกองการศึกษา และโรงเรียนสังกัดเทศบาล
       13) งานควบคุมบัญชี/ทะเบียนพัสดุ - ครุภัณฑ์
       14) งานควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ
       15) งานเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
       16) งานการโอนเงินงบประมาณ
       17) งานสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงานครูเทศบาล
       18) ดำเนินงานการจัดจ้างซ่อมแซม ทรัพย์สิน
       19) ดำเนินงานการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นและวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
       20) ดำเนินการจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการเบิกค่าล่วงเวลาราชการ (สระว่ายน้ำ) ของกองการศึกษา
       21) ดำเนินงานควบคุมการใช้รถสองตอน , รถตู้ , รถบัสรับ – ส่งนักเรียน ของกองการศึกษาเพื่อบริการสาธารณประโยชน์
       22) ดำเนินงานดูแลสระว่ายน้ำ ของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง
       23) การจัดทำสอบราคาวัสดุอื่น ๆ และวัสดุการศึกษา ฯลฯ
       24) การจัดทำการเบิกตัดปีกรณีก่อหนี้ผูกพันและไม่ก่อหนี้ผูกพันของครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง
       25) การตรวจรับครุภัณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและกองการศึกษา
       26) การตรวจสอบครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้างใกล้ครบสัญญาหรืออยู่ระหว่างการรับประกัน
       27) การตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานกองการศึกษา งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไตรมาส)
       28) จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน หมวดค่าสาธารณูปโภค ของกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 3 แห่ง
       29) งานด้านทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.)
       30) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   1.2 งานงบประมาณและเงินอุดหนุน มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
         1) งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เงินเดือน เช่น การวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภททั้งในและนอกงบประมาณ รวมถึงการลงบัญชี ทำรายการบัญชี
         2) งานจัดทำเงินเดือน/ ค่าตอบแทน/ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานครูเทศบาล(ไม่สังกัดสถานศึกษา), เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
         3) งานรวบรวมข้อมูลและดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของกองการศึกษา เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
         4) รับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของกองการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ
         5) การประสานงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินต่างๆ กับหน่วยงานระดับจังหวัด
         6) งานเกี่ยวกับการขออนุมัติและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย การยืมเงิน ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เงินอุดหนุน
         7) การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น อาหารกลางวัน, อาหารเสริมนม
         8) การจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนด้านต่างๆ ของกองการศึกษา
         9) เรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์เทศบาล
       10) เรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
       11) เรื่องการเก็บและส่งเงินสงเคราะห์ สมาชิก ชพค., ชพส.
       12) การจัดทำบัญชีควบคุมการใช้งบประมาณและการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งการโอนงบประมาณ
       13) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเป็น เงินเดือนค่าจ้างพนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำโรงเรียนสังกัดเทศบาล/ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการศาสนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจจาก สปช. เดิม
       14) หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนปัจจุบัน/ ครั้งสุดท้าย ของพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล กองการศึกษา
       15) งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตามแบบ และวิธีการ ที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น จัดทำแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือน ถือจ่ายประจำปีงบประมาณ การจัดทำบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณหรือเงินเพิ่มทุกกรณี การสรุปยอดจำนวนอัตราเงินเดือน การจัดทำ สถิติเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทำสถิติประกอบบัญชีถือจ่ายประจำปีงบประมาณ
       16) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
    1.3 งานแผนและโครงการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
         1) การรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ กำหนด จัดทำ แผนและโครงการของ กองการศึกษา
         2) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี ในส่วนของกองการศึกษา
         3) การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี ระยะปานกลางในส่วนของกองการศึกษา
         4) แผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี ในส่วนของกองการศึกษา
         5) การประเมินมาตรฐานการบริหารงาน กองการศึกษา
         6) การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี ระยะปานกลางในส่วนของกองการศึกษา
         7) การจัดทำปฏิทินการควบคุมงานแผนและโครงการของกองการศึกษา รวมทั้งการ
         8) รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
         9) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประจำปี ระยะปานกลาง ของกองการศึกษา
       10) งานจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา และการทดลองวิจัยทางการศึกษา
       11) การจัดทำแผนงานและโครงการของกองการศึกษา
       12) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
   1.4 งานระบบสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
         1) งานจัดหาข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์และเป็นที่สนใจของบุคคลโดยทั่วไป
         2) งานศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ และวางแผนการประมวล รวมทั้งสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน
         3) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
         4) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙