ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์97คน
ผู้ชมวันนี้1274คน
ผู้ชมเมื่อวาน1612คน
ผู้ชมเดือนนี้33800คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4044035คน
โครงสร้างการบริหารงาน
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ ปรับปรุงรูปแบบการจัดระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การสัตวแพทย์อย่างทั่วถึง กำหนดมาตรฐานทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ การพัฒนาพฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม พร้อมทั้งจัดสรรสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างทั่วถึง จัดให้บริการด้านเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัย ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชน รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมดำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริการงานจัดการคุณภาพด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ประสานการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จัดบริการรักษาความสะอาด การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม กำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานแผนการให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามนโยบายหลักของผู้บริหารท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและส่วนกลาง ส่งเสริมการประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเสริมศักยภาพในการดำเนินกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลแหลมฉบัง
ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น ๒ ส่วน ๕ ฝ่าย ๑๓ งาน ดังนี้
      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานวางแผนและวิชาการ และงานการเงินและบัญชี
         งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             ๑) งานสารบรรณ
             ๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความ สะดวกในด้านต่างๆ
             ๓) งานประสานงาน การประชุมสภาเทศบาลคณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล
             ๔) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
             ๕) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ
             ๖) งานจัดเวรบุคลากรเข้าร่วมพิธี
             ๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา หรือผู้ทำคุณประโยชน์
             ๘) ทำหน้าที่พัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรณีที่เจ้าหน้าที่พัสดุไม่อยู่
             ๙) งานควบคุมตรวจสอบและรับผิดชอบครุภัณฑ์ของงานบริหารทั่วไป
           ๑๐) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
           ๑๑) งานการให้บำเหน็จความดี ความชอบกรณีพิเศษ
           ๑๒) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
           ๑๓) งานสวัสดิการต่างๆ
           ๑๔) งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
           ๑๕) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
         งานวางแผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
             ๑) งานวางแผนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
             ๒) งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น โดยประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุข อำเภอ จังหวัด
             ๓) งานประสานงานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
             ๔) งานรวบรวมผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
             ๕) งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำ สนับสนุนระเบียบ และรายงาน ให้หน่วย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
             ๖) งานนิเทศ และติดตามประเมินผลงานทางด้านสาธารณสุข
             ๗) งานโครงการพิเศษ
             ๘) งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
             ๙) งานวางแผนการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
           ๑๐) งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           ๑๑) งานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
           ๑๒) งานวางแผนการประเมินโครงการ
           ๑๓) งานติดตามนิเทศกิจกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           ๑๔) งานจัดทำ จัดเก็บเอกสารการเงิน
           ๑๕) งานตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
           ๑๖) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนเกี่ยวกับการเงินที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
           ๑๗) งานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
           ๑๘) งานจัดซื้อวัสดุทั่วไป
           ๑๙) งานจัดซื้อครุภัณฑ์
           ๒๐) งานจัดจ้างต่างๆ
           ๒๑) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙