ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์239คน
ผู้ชมวันนี้12118คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50570คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991339คน
โครงสร้างการบริหารงาน
กองสวัสดิการสังคม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูและและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ และงานควบคุมทรัพย์สิน ดังนี้
      งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
         ๑) งานสารบรรณ
         ๒) งานงบประมาณ
         ๓) งานแผนการดำเนินงาน ,แผนพัฒนาสามปี
         ๔) งานกรอบกำลังอัตราพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
         ๕) งานดูแล รักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
         ๖) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
         ๗) งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญชองทางราชการ
         ๘) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
         ๙) งานจัดเวรบุคลากรเข้าร่วมพิธี
       ๑๐) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
       ๑๑) งานบริหารงานบุคคล และสวัสดิการต่าง ๆ
       ๑๒) งานลาพักผ่อนประจำปี และการลาประเภทอื่น ๆ
       ๑๓) งานจัดทำเอกสารขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา
       ๑๔) งานต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ
       ๑๕) งานอื่นที่เกี่ยวช้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
      งานควบคุมทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
         ๑) งานการซื้อและการจ้าง
         ๒) งานควบคุม จัดทำบัญชีและทะเบียนพัสดุ/ครุภัณฑ์
         ๓) งานซ่อมและบำรุงรักษา
         ๔) งานจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
         ๕) งานดูแล เก็บรักษา และการจำหน่ายพัสดุ/ครุภัณฑ์
         ๖) งานดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา อาคารและสถานที่ในความรับผิดชอบ
         ๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙