ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้12204คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50656คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991425คน
โครงสร้างการบริหารงาน

สำนักการคลัง มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการหลัก คือ
๑) ด้านการจัดเก็บหรือจัดหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่แต่ละส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
๒) ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารพัสดุให้มีสภาพที่ พร้อมใช้งานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
๓) ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งจะรวมทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำ ของหน่วยงาน งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน รายจ่ายงบกลาง และเงินนอกงบประมาณ
จากภารกิจหลักดังกล่าว สำนักงานคลัง ได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของงานออกเป็น ๓ ส่วน ๖ ฝ่าย และ ๑๖ งาน ดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของงานธุรการ และงานวางแผนและวิชาการ
๑.๑ งานธุรการ มีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้
๑) งานสารบรรณ
๒) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
๓) งานการประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
๔) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
๕) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
๖) งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
๗) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
๘) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
๙) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
๑๐) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบพิเศษ
๑๑) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
๑๒) งานสวัสดิการของสำนักการคลัง
๑๓) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
๑๔) งานวางฎีกา เตรียมการเบิกจ่าย ตรวจสอบหลักฐาน ใบสำคัญคู่จ่ายเงินทุกประเภททั้งในและนอกงบประมาณ
๑๕) งานการบริหาร และควบคุมงบประมาณของสำนักการคลัง เกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุของสำนักการคลัง
๑๖) งานจำหน่ายพัสดุของสำนักการคลัง
๑๗) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ งานวางแผนและวิชาการ มีหน้าที่ปฏิบัติดังนี้
๑) งานวางแผนอัตรากำลังของสำนักการคลัง
๒) งานวางแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาหรือแผนอื่น ๆ ของสำนักการคลัง
๓) งานจัดทำงบประมาณ
๔) งานวางระบบควบคุมภายใน
๕) งานบริการด้านวิชาการ
๖) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙