ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์60คน
ผู้ชมวันนี้381คน
ผู้ชมเมื่อวาน1424คน
ผู้ชมเดือนนี้23378คน
ผู้ชมเดือนก่อน45154คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3871024คน
 
 
 
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลนครแหลมฉบัง โดย รองนายกเทศมนตรีฯ ท่านธานี เกียรติพิพัฒนกุล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ ๔/๒๕๖๐ จำนวน ๖๖ คน นำโดย ท่านทศพล บวรโมทย์ ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร และคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร รุ่นที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ รับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อเรื่อง “การบริหารงานทะเบียนราษฎรและบัตร” โดย หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าประยงค์ จันทร์ไชย

อ่าน 85 ครั้ง   โพสเมื่อ : 06/10/2017 03:35   บันทึกข้อมูลโดย : พิมพ์พิศา จิตต์ชื้น

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙