ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์34คน
ผู้ชมวันนี้292คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้38744คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3979513คน
 
 
 
 
 
งานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบังทั้ง ๔ เขต ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงให้กองการศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ช่วง
กิจกรรมภาคเช้า
ประกวดประดิษฐ์กระทง ณ ห้องประชุมเมืองทองสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยปีนี้มีทีมสมัครเข้าประกวดจำนวน ๑๐ ทีม
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ชุมชนวัดพระประทานพร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ชุมชนบ้านชากกระปอก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ชุมชนบ้านนาใหม่
รางวัลชมเชย วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง และ โรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยาคม
กิจกรรมภาคค่ำ
- สาธิตการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ, นิทรรศการฯ จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง
- จัดแสดงกระทงที่ไดรับรางวัลจากการประกวดประดิษฐ์กระทง และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกระทง
- พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ และร่วมลอยกระทงโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา เทศบาลนครแหลมฉบัง


อ่าน 343 ครั้ง   โพสเมื่อ : 07/11/2017 09:13   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙