ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์40คน
ผู้ชมวันนี้1102คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39554คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3980323คน
 
 
 
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกรับใหญ่ จังหวัดราชบุรี

เทศบาลนครแหลมฉบัง โดย รองนายกเทศมนตรีฯ ท่านเรวัติ เขียวสนิท ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๗๕ คน นำโดยท่านกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่ และคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ รับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการสวนสุขภาพและการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลนครแหลมฉบัง”โดย หัวหน้างานสวนสาธารณะ ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา สำนักการช่าง หัวหน้าแพรขวัญ กลิ่นขจร

เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลนครแหลมฉบัง รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยหัวหน้างานเศรษฐกิจชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองสวัสดิการสังคม หัวหน้าไพบูลย์ รองไชย


อ่าน 36 ครั้ง   โพสเมื่อ : 27/08/2018 09:27   บันทึกข้อมูลโดย : นางศศิวิมล มากคุณ

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙