ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์26คน
ผู้ชมวันนี้194คน
ผู้ชมเมื่อวาน1380คน
ผู้ชมเดือนนี้29399คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4039634คน
 
 
 
 
 
ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต มีความห่วงใยคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมให้มี การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม ด้านสาธารณสุข และการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองการบริหาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังอย่างเหมาะสม จึงให้กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่1 ของเทศบาลนครแหลมฉบัง รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง

อ่าน 15 ครั้ง   โพสเมื่อ : 11/10/2018 15:07   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙