ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์908คน
ผู้ชมวันนี้12097คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50549คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991318คน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้คณะกรรมการฯได้พิจารณาแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง และเพื่อให้การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนา โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอาคม  นันตติกูล รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ร่วมประชุม


อ่าน 1615 ครั้ง   โพสเมื่อ : 09/06/2011 10:32   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙