ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์907คน
ผู้ชมวันนี้12043คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50495คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991264คน
เทศบาลนครแหลมฉบังจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) ของเทศบาลนครแหลมฉบัง การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาล โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ภารกิจการถ่ายโอนทางกฎหมาย, นโยบายของคณะผู้บริหารที่เสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อให้เทศบาลและหน่วยงานในเทศบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล อันประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนประชาคม, ปลัดเทศบาล, และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการประชุม


อ่าน 1223 ครั้ง   โพสเมื่อ : 28/06/2011 11:23   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙