ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์74คน
ผู้ชมวันนี้825คน
ผู้ชมเมื่อวาน1013คน
ผู้ชมเดือนนี้27935คน
ผู้ชมเดือนก่อน29576คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3343096คน
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างคอนโดเจริญสิน (อมตะ) หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเถอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ทิ้งเศษวัสดุชิ้นใหญ่
ขอเชิญเที่ยวงานท่องเที่ยวเกษตรชุมชนบ้านหนองพังพวย "กินเที่ยวชุมชน เพลินใจดนตรี ของดี แหลมฉบัง" ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนสุรพลชัย
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างรั้วอาคารจอดรถบ่อขยะ ครั้งที่ 2
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารจอดรถบ่อขยะ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างรายสัปดาห์
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สัญชาติไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559
การดำเนินการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วอาคารจอดรถบ่อขยะ
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม ซอยสมโชคแมนชั่น หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงอาคารชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เรื่อง ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ชี้แจงค่า Ft สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูหน้าอาคารโรงจอดรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน การกุศล "Run For Kids วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก" ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งป้ายโฆษณาบนหลังคาบริเวณตลาดโต้รุ่ง เทศบาลเมืองศรีราชา ครั้งที่ 2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าสุขาบริเวณสวนสุขภาพ เฟส 1 ครั้งที่ 2
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 587 รายการ
บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการ การฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้ภายในโรงงาน ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรทหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14 ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง รูปแบบใบอนุญาตทำงาน ปัจจุบัน 3 รูปแบบ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/50 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙