ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์60คน
ผู้ชมวันนี้131คน
ผู้ชมเมื่อวาน522คน
ผู้ชมเดือนนี้26361คน
ผู้ชมเดือนก่อน44078คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3640486คน
 
 
 
 
 
กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษี
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร MINI MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PREPARETION FOR EASTERN ECONOMIC CORRIDOR: Mini MPA for EEC (T)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี "สื่อสร้างการเรียนรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม"
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) ฯ
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เชิญเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐหนองคล้า ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหนองคล้า เวลา 15.00 - 21.00 น.
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าร้านค้าบริเวณสวนสุขภาพเกาะลอย เฟส 1 ครั้งที่ 2
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การหยุดเดินเครื่องหน่วยกลั่นเพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามระยะเวลา
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขม วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท ชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนการสำรวจและออกแบบโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี(ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข359)ตอน1
ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศเทศบาลตำบลคลองตำหรุ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครแหลมฉบัง เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
แจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนไปรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจากการวางทรัพย์และเข้าครอบครอง ตามโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7(กม.ที่107+200)ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ชี้แจงค่า Ft สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561
รายงานผลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2561
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เชิญแวะ ช็อป ชิม สินค้า ตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 07.00-12.00 น.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง การจัดโครงการสัมมนา หัวข้อ "การใช้เศรษฐศาสตร์และโหราศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข"
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่2)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เขต 2
กรมทางหลวง เรื่องสรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร (สัมมนาครั้งที่ 2) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำปีชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างรายสัปดาห์ และนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา ชั้น 4 จ.ชลบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ 1/56 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙