ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์35คน
ผู้ชมวันนี้1160คน
ผู้ชมเมื่อวาน1652คน
ผู้ชมเดือนนี้17642คน
ผู้ชมเดือนก่อน34300คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3552733คน
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำซอยสุขสมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาบริเวณหอพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางงานจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผม-4986 ชบ. รหัสครุภัณฑ์ สป.004-56-0008 จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผย-6632 ชบ. รหัสครุภัณฑ์ สป.004-56-0009 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ทะเบียน 40-0717 ชบ. รหัสครุภัณฑ์ กศ.003-50-0024 เบอร์ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซื้อวัสดุอื่น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 40-0874 ชบ.รหัสครุภัณฑ์ กศ. 003-55-0030 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูลฯ หมายเลขทะเบียน 83-5446 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ชส.039-39-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำถนนแหลมฉบังสาย 3 บริเวณสี่แยกบ่อจระเข้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ จำนวน 3 รายการ (โครงการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตร (โครงการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสเปรย์หัวกรอฟัน รหัสครุภัณฑ์ ศบ.สธ.1 355-56-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค-4920 ชบ.รหัสครุภัณฑ์ สน.กช. 018-57-0011 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ (โครงการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ จำนวน 12 รายการ (โครงการขยับกายสบายชีวีด้วยวิธีเต้นแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/73 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙