ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้525คน
ผู้ชมเมื่อวาน404คน
ผู้ชมเดือนนี้13706คน
ผู้ชมเดือนก่อน34193คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3471879คน
 
 
 
 
 
แผนการจัดหาพัสดุจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าใหม่ ช่วงซอยถนัดศรี (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)
ประกาศยกเลิกประมูลงานจ้างก่อสร้างสวนน้ำกลางแจ้งในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ครั้งที่ 2)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 5 โซน
ประกาศผลการประมูลงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกบ่อตกปลา เข้าฝายหนองพังพวย (ชุมชนบ้านชากกระปอก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการประมูลงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ประกาศผลการประมูลงานจ้างเหมา ดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเลื่อนกำหนดการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการประมูลงานจ้างเหมาฝังกลบมูลฝอยในศูนย์ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศผลการประมูลงานจ้างเก็บขนมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศผลการประมูลจ้างเก็บขนมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายหลังการเคหะ ช่วง 4 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าไปวัดจุกกะเฌอ (ช่วง 2) ถึงสุดเขตเทศบาลฯ (ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองสะเดาช่วงหน้าหมู่บ้านไลโอไพร์ม (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
ประกาศผลการประมูลงานซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 26 รายการ
ประกาศผลการประมูลงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเนินไร่สอง ช่วงแยกอีสว์วอเตอร์ถึงแยกวัดต้นมะม่วง (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)
ประกาศผลการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนเขาน้ำซับช่วงซอยบ่อน้ำ (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนหน้าหมู่บ้านเรือนไทย (ชุมชนบ้านหนองพังพวย)
ประกาศผลการประมูลจ้างงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนดาวเทียม ช่วง 3 (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองมะนาวกลางช่วงรอยต่อถนนคอนกรีตเดิมถึงทางรถไฟ (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ช่วงสี่แยกสี่มุมเมืองถึงสี่แยกบ้านนายก (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยข้างโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้ บริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างสวนน้ำกลางแจ้งในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ครั้งที่2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/71 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙