ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์36คน
ผู้ชมวันนี้1440คน
ผู้ชมเมื่อวาน1709คน
ผู้ชมเดือนนี้32354คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4042589คน
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระประทานพร ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมโนรม ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่ใช้โครงการ จำนวน 9 รายการ (โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ (โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์สีขาว (โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารเช้าถวายพระสงฆ์ 89 รูป โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ประดับตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาฯ และดอกไม้ประดับตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 โครงการกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าเชื่อมหนองเทพสายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเว็บไซต์ของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์ของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกวาดทำความสะอาดถนนและทางเท้า โซนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฝังกลบมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการกวาดทำความสะอาดถนนและทางเท้า โซนที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำลังแสดงหน้าที่ 1/138 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙