ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์54คน
ผู้ชมวันนี้934คน
ผู้ชมเมื่อวาน1526คน
ผู้ชมเดือนนี้31007คน
ผู้ชมเดือนก่อน52893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3833499คน
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม ซอยสมโชคแมนชั่น หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงอาคารชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เรื่อง ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ชี้แจงค่า Ft สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูหน้าอาคารโรงจอดรถรับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน การกุศล "Run For Kids วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก" ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าพื้นที่สำหรับติดตั้งป้ายโฆษณาบนหลังคาบริเวณตลาดโต้รุ่ง เทศบาลเมืองศรีราชา ครั้งที่ 2
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าสุขาบริเวณสวนสุขภาพ เฟส 1 ครั้งที่ 2
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 587 รายการ
บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการ การฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้ภายในโรงงาน ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรทหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 14 ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและพนักงานเทศบาล ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง รูปแบบใบอนุญาตทำงาน ปัจจุบัน 3 รูปแบบ
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2560
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลสพร้อมติดตั้ง
ขอเชิญร่วมงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 3 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การหยุดเดินเครื่องหน่วยกลั่นเพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามระยะเวลา
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี เรื่อง จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี เรื่อง โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การสัมมนา ครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ขอเชิญร่วมงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6
เทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ขยายสะพานทางเดินเท้า บริเวณโค้งบ้านนายชูเกียรติ จิตรประวัติ หมู่ที่ 10 ตำบลพานทอง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร และตำแหน่งผู้ประสารงานโครงการ Amazing Thai Host กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประจำพื้นที่จังหวัดชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมนัดพบแรงงานเมืองพัทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/59 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙