ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์45คน
ผู้ชมวันนี้357คน
ผู้ชมเมื่อวาน586คน
ผู้ชมเดือนนี้21815คน
ผู้ชมเดือนก่อน42618คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3522606คน
 
 
 
 
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างป้ายบอกทางและป้ายแนะนำสถานที่
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามห้วยบ้านนา จุดที่ 3
สอบราคาจ้างต่อเติมศูนย์อาเซียนและศูนย์ปฏิบัติงานช่างของนักเรียน
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วพร้อมถมเดิน และปรับระดับบริเวณศาลาประชาคมอ่าวอุดม
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 51 รายการ
ประกาศผลการประมูลงานซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 22 รายการ
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่แยกสุขุมวิทถึงสี่แยกสี่มุมเมือง (โอเวอร์เล)
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดทำระบบเครือข่ายภายในพื้นฐาน (Network Infrastrue) จำนวน 1 งาน 15 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างปรับปรุงและติดต่อห้องทำงานหัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย (กองสวัสดิการสังคม)
ประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดทำระบบเครือข่ายภายในพื้นฐาน (Network Infarastrue) จำนวน 1 งาน 15 รายการ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนสุขาภิบาล 8 (ช่วง 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนสุขาภิบาล 8 (ช่วง 2)
สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณศาลาประชาคมอ่าวอุดม (ครั้งที่ 2)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ซอยศรีบุญทอง ช่วง 2
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างวางท่อสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้เกาะกลางหน้าเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประมููลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียนกับอาคารห้องสมุด
ประมูลจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามห้วยบ้านนา จุดที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองเทพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารพัสดุสำนักการช่าง
ให้บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามห้วยบ้านนา จุดที่ 3
ให้ บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองเทพ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/71 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙