ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้1574คน
ผู้ชมเมื่อวาน3790คน
ผู้ชมเดือนนี้27055คน
ผู้ชมเดือนก่อน34956คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3597102คน
 
 
 
 
 
ประกวดราคาจ้างจ้างจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจ้างสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจ้างสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างจ้างจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างดูแลและปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างต่ออายุโดเมนเนมเว็บไวต์ของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งานซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา (โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
แผนการจัดหาพัสดุจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าใหม่ ช่วงซอยถนัดศรี (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)
ประกาศยกเลิกประมูลงานจ้างก่อสร้างสวนน้ำกลางแจ้งในสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ครั้งที่ 2)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 5 โซน
ประกาศผลการประมูลงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแยกบ่อตกปลา เข้าฝายหนองพังพวย (ชุมชนบ้านชากกระปอก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการประมูลงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ประกาศผลการประมูลงานจ้างเหมา ดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเลื่อนกำหนดการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการประมูลงานจ้างเหมาฝังกลบมูลฝอยในศูนย์ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศผลการประมูลงานจ้างเก็บขนมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศผลการประมูลจ้างเก็บขนมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายหลังการเคหะ ช่วง 4 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าไปวัดจุกกะเฌอ (ช่วง 2) ถึงสุดเขตเทศบาลฯ (ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองสะเดาช่วงหน้าหมู่บ้านไลโอไพร์ม (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
ประกาศผลการประมูลงานซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 26 รายการ
ประกาศผลการประมูลงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเนินไร่สอง ช่วงแยกอีสว์วอเตอร์ถึงแยกวัดต้นมะม่วง (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)
ประกาศผลการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/80 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙