ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์30คน
ผู้ชมวันนี้312คน
ผู้ชมเมื่อวาน3033คน
ผู้ชมเดือนนี้35871คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4046106คน
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกวาดทำความสะอาดถนนและทางเท้า โซนที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกวาดทำความสะอาดถนนและทางเท้า โซนที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกวาดทำความสะอาดถนนและทางเท้า โซนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอย โซนที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอย โซนที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอย โซนที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอย โซนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอย โซนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำราง ค.ส.ล. และปรับปรุงผิวจราจรข้างหมู่บ้านไลฟ์วัลเลย์ (ชุมชนวัดพระประทานพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 108 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพัสดุสำนักการช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุกกะเฌอ ซอย 6 (ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางานจ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอย โซนที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการกวาดทำความสะอาดถนนและทางเท้า โซนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอย โซนที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซื้อวัสดุเชื้อเพลิงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการกวาดทำความสะอาดถนนและทางเท้า โซนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการฝังกลบมูลฝอยในศูนย์ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ราคากลางจ้างเหมาบริการกวาดทำความสะอาดถนนและทางเท้า โซนที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางจ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอย โซนที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย โซนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการกวาดทำความสะอาดถนนและทางเท้า โซนที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเก็บขนมูลฝอย โซนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการกวาดทำความสะอาดถนนและทางเท้า โซนที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/138 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙