ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้460คน
ผู้ชมเมื่อวาน2542คน
ผู้ชมเดือนนี้43538คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4053773คน
 
 
 
 
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน ปี 2556
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม ปี 2556
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ ปี 2556
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม ปี 2556
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม ปี 2555
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน ปี 2555
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม ปี 2555
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน ปี 2555
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม ปี 2555
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม ปี 2555
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน ปี 2555
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม ปี 2555
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน ปี 2555
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม ปี 2555
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ ปี 2555
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม ปี 2555
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม ปี 2554
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม ปี 2554
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม ปี 2554
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน ปี 2554
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ ปี 2554
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม ปี 2554
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน ปี 2554
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม ปี 2554
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน ปี 2554
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม ปี 2554
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม ปี 2554
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม ปี 2553
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม ปี 2553
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน ปี 2553
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/5 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙