ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้330คน
ผู้ชมเมื่อวาน586คน
ผู้ชมเดือนนี้21788คน
ผู้ชมเดือนก่อน42618คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3522579คน
 
 
 
 
 
ประมูลจ้างเหมา ดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการประมูลงานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 56 รายการ
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างจ้างเหมา ดูด ฉีด ล้างท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าไปวัดจุกกะเฌอ (ช่วง2) ถึงสุดเขตเทศบาลฯ (ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองสะเดา ช่วงหน้าหมู่บ้านไลโอไพร์ม (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสายหลังการเคหะ ช่วง 4 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าไปวัดจุกกะเฌอ (ช่วง 2) ถึงสุดเขตเทศบาลฯ (ชุมชนบ้านจุกเฌอ)
ประมูลจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างเก็บขนมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเนินไร่สอง ช่วงแยกอีสท์วอเตอร์ถึงแยกวัดต้นมะม่วง (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองสะเดาช่วงหน้าหมู่บ้านไลโอไพร์ม (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
ประมูลจ้างเหมาฝังกลบมูลฝอยในศูนย์ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 26 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเนินไร่สอง ช่วงแยกอีสท์วอเตอร์ถึงแยกวัดต้นมะม่วง (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนเขาน้ำซับช่วงซอยบ่อน้ำ (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนเขาน้ำซับช่วงซอยบ่อน้ำ (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานประมูลจ้างเก็บขนมูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 5 โซน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานประมูลซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 26 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนแหลมทองช่วงถนนหมู่บ้านเบต้าฮิวล์ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) (ครั้งที่3)
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานประมูลจ้างเหมาฝังกลบมูลฝอยในศูนย์ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายหลังการเคหะ ช่วง 4 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้ บริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแหลมฉบังสาย 2 ช่วงถนนเมืองใหม่กลางถึงเมืองใหม่เหนือ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/71 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙