ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์39คน
ผู้ชมวันนี้351คน
ผู้ชมเมื่อวาน586คน
ผู้ชมเดือนนี้21809คน
ผู้ชมเดือนก่อน42618คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3522600คน
 
 
 
 
 
สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ
ประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนหน้าหมู่บ้านเรือนไทย (ชุมชนบ้านหนองพังพวย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนหน้าหมู่บ้านเรือนไทย (ชุมชนบ้านหนองพังพวย)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองสะเดาช่วงถนนเข้าหน้าหมู่บ้านกรูฟวี่ ปาร์ค (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
ให้ บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงคลองห้วยใหญ่ ข้างหมู่บ้านบึงทอง (ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง) (ครั้งที่ 2)
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนดาวเทียม ช่วง 3 (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างราวกันตก เลียบคลองบ้านนา ฝั่งใต้ (ชุมชนบ้านนาใหม่)
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โออเวอร์เล) ถนนเมืองใหม่ 1 ช่วงสี่แยกสี่มุมเมืองถึงสี่แยกบ้านนายก
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยข้างโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองมะนาวกลางช่วงรอยต่อ ถนนคอนกรีตเดิมถึงทางรถไฟ (ชุมชนบ้านหนองมะนาว) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนเมืองใหม่ 1 ช่วงสี่แยกสี่มุมเมืองถึงสี่แยกบ้านนายก (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
ให้บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนซอยข้างโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
ให้บริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองมะนาวกลางช่วงรอยต่อถนนคอนกรีตเดิมถึงทางรถไฟ (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองพังพวยช่วงซอยข้างฉัตรการช่าง (ชุมชนบ้านชากกระปอก)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนพระพรหม ซอย 9 (ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองบ้านนาฝั่งเหนือ และฝั่งใต้ ช่วง 3 (เลียบเคหะ) (ชุมชนบ้านนาใหม่)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนแหลมทอง บริเวณสี่แยกบ่อจระเข้ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองใหม่เหนือเชื่อมถนนดาวเทียม (ข้างกระทรวงธุรกิจพลังงาน) (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนดาวเทียม ช่วง 3 (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองสะเดา ช่วงถนนข้างหมู่บ้านกรูฟวี่ปาร์ค (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
สอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุมสถานีดับเพลิงศูนย์สหพัฒน์
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบทางรถไฟหนองสะเดาถึงคลองบางละมุง (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ
สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9 คัน (โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/71 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙