เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์34คน
ผู้ชมวันนี้1583คน
ผู้ชมเมื่อวาน1704คน
ผู้ชมเดือนนี้36365คน
ผู้ชมเดือนก่อน38844คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3922855คน
 
 
 
 
 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี "สื่อสร้างการเรียนรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม"
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) ฯ
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เชิญเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐหนองคล้า ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหนองคล้า เวลา 15.00 - 21.00 น.
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าร้านค้าบริเวณสวนสุขภาพเกาะลอย เฟส 1 ครั้งที่ 2
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การหยุดเดินเครื่องหน่วยกลั่นเพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามระยะเวลา
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขม วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท ชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นขั้นตอนการสำรวจและออกแบบโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี(ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข359)ตอน1
ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศเทศบาลตำบลคลองตำหรุ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
เทศบาลนครแหลมฉบัง เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
แจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนไปรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจากการวางทรัพย์และเข้าครอบครอง ตามโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7(กม.ที่107+200)ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ชี้แจงค่า Ft สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน มกราคม - เมษายน 2561
รายงานผลการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2561
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เชิญแวะ ช็อป ชิม สินค้า ตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 07.00-12.00 น.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง การจัดโครงการสัมมนา หัวข้อ "การใช้เศรษฐศาสตร์และโหราศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข"
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่2)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เขต 2
กรมทางหลวง เรื่องสรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร (สัมมนาครั้งที่ 2) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี
ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำปีชลบุรี
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างรายสัปดาห์ และนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา ชั้น 4 จ.ชลบุรี
แจ้งการสุ่มตรวจคุณภาพตู้น้ำอัตโนมัติ
แจ้งกิจการตู้น้ำอัตโนมัติเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาต
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/60 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙