ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้281คน
ผู้ชมเมื่อวาน3033คน
ผู้ชมเดือนนี้35840คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4046075คน
 
 
 
 
 
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เรื่อง โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2561
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" และเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 19 มีนาคม - 10 เมษายน 2561
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี 2561 (การทำขนมโดนัทแฟนซี) ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลนครแหลมฉบัง
กำหนดการยื่นแบบและชำระค่าภาษี
การรับสมัครแม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2561
ประกาศ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี-จุดตัดทางหลวงหมายเลข36
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 8
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงาน ครั้งที่ 3
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดคอร์สสอนคอมพิวเตอร์ 3 หลักสูตร ฟรี!
เทศบาลตำบลบางประมุง เรื่อง แบบตอบรับวารสารเทศบาลตำบลบางประมุง ประจำปี 2560
การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
เชิญเที่ยวตลาดประชารัฐเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหญ้าข้างสำนักการคลัง เวลา 07.00 - 12.00 น.
เชิญเที่ยวงานประเพณีแห่พญายม-สงกรานต์บางพระ ประจำปี 2561
กรมทางหลวงชนบท โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่107+200) -ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่2)
ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่1) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง -ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359)ตอน1ส่วนที่1
เทศบาลนครแหลมฉบังหยุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2561
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561
ตารางการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าใน 23 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น.
ขอเชิญเที่ยวงาน "วันอนุรักษ์มรดกไทย สายใยแห่งความผูกพัน" วันจันทร์ที่ ๒ เมษายนนี้
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด งานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี-จุดตัดทางหลวงหมายเลข36
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาโครงการ ดีคอนโด ศรีราชา
ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระพุทธสิหิงฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ปีที่ ๘๖
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/62 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙