ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์36คน
ผู้ชมวันนี้348คน
ผู้ชมเมื่อวาน586คน
ผู้ชมเดือนนี้21806คน
ผู้ชมเดือนก่อน42618คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3522597คน
 
 
 
 
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 2 ด้านซ้ายมือของอาคารเรียนทั้ง 3 ชั้น
สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องอบซาวน่า ชาย-หญิง เทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างกำแพงคลอง บริเวณหน้าวัดทุ่งกราด จากสะพานหน้าวัดไปทางทิศเหนือ (ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างกำแพงคลองบ้านนาฝั่งทิศใต้ ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านนาใหม่)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างดาดคลองห้วยเล็ก ข้างสะพานห้วยเล็ก (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแหลมฉบังสาย 2 ช่วงถนนเมืองใหม่กลางถึงถนนเมืองใหม่เหนือ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนชากยายจีน 1 ช่วงซอยป่ามะพร้าว (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างดาดคลอง บริเวณสะพานวังตะขอน ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
ให้บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนแหลมฉบังสาย 2 ช่วงถนนเมืองใหม่กลางถึงถนนเมืองใหม่เหนือ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
สอบราคาจ้างปรับปรุงช่องระบายน้ำข้างถนนเครือสหพัฒน์ บริเวณหน้าโรงงานไลอ้อน (ชุมชนบ้านหนองขาม)
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมลอดข้ามถนนหนองคล้าใหม่ บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่ตั๊ว (ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ)
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่บ้านแฟมิลี่ปาร์ค (ชุมชนบ้านชากยายจีน)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนทุ่งกราดเชื่อมหนองพังพวย (ทางรถไฟ) (ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนสายข้างวัดเขาน้ำซับ ซอย 1 (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้าใหม่ ซอย 2/2 (บ้านลุงเพิ่ม) (ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่)
ประกาศผลการประมูลงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงช่องระบายน้ำข้างถนนเครือสหพัฒน์ บริเวณที่ทำการไปรษณีย์หนองขาม (ชุมชนบ้านหนองขาม)
ประกาศผลการประมูลงานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
ประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองใหม่เหนือเชื่อมถนนดาวเทียม (ข้างกระทรวงธุรกิจพลังงาน) (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ถนนขนุนคู่ ซอย 2 (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ถนนขนุนคู่ ซอย 2 ช่วงซอยศูนย์สาธารณสุข 3 (ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนจุกกะเฌอ ซอย 4 เชื่อมถนนหลังหมู่บ้านหนองคล้าใหม่ (ช่วง2) (ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านสาธารณสุข
ให้บริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ งานประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองใหม่เชื่อมถนนดาวเทียม (ข้างกระทรวงธุรกิจพลังงาน) (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างปรับปรุงช่องระบายน้ำข้างถนนหนองแร่ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนวัดมโนรม)
สอบราคาจ้างปรับปรุงช่องระบายน้ำข้างถนนหนองแร่ ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนวัดมโนรม)
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวี ถนนมโนรม ซอย 10 (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายทดน้ำ บริเวณสระหน้าเทศบาล (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำถนนทุ่งกราดช่วงหน้าวัดหนองมะนาว
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/71 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙