ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์53คน
ผู้ชมวันนี้936คน
ผู้ชมเมื่อวาน1526คน
ผู้ชมเดือนนี้31009คน
ผู้ชมเดือนก่อน52893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3833501คน
 
 
 
 
 
เชิญแวะ ช็อป ชิม สินค้า ตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00-12.00 น.
โครงการสร้างคน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย รุ่นที่ 1
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
กำหนดจัดงาน "เทคนิคพัทยาปริทรรศน์ ครั้งที่ 1" ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จ.ชลบุรี
เทศบาลนครแหลมฉบัง ขอแจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ขอแจ้งรายชื่อร้านค้าธงฟ้าประชารัฐของจังหวัดชลบุรีที่ได้รับการติดตั้งเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.....
ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่16 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อชี้แจงและพิจารณารูปแบบการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดเล
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2560
เทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างรายสัปดาห์
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
เชิญแวะ ช็อป ชิม สินค้า ตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00-12.00 น.
ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดชลบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้ร่วมให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ประกาศให้ชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายไปแสดงตัวลงบัญชีทหารกองเกิน
ประกาศให้ทหารกองเกินไปแสดงตัวเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
เชิญชวน พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ประจำปี 2560 ณ วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดท่องเที่ยวเกษตรชุมชน บ้านหนองพังพวย วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมหนองคล้าเก่า
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
เทศบาลนครแหลมฉบัง งานทะเบียนราษฏรและบัตร เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลสตรีดีเด่นด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง การรับสมัครเข้ารับศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/59 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙