ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์39คน
ผู้ชมวันนี้196คน
ผู้ชมเมื่อวาน3033คน
ผู้ชมเดือนนี้35755คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4045990คน
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2561
เชิญเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐหนองคล้า ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ณ ศาลาประชาคมหนองคล้า เวลา 15.00 - 21.00 น.
โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านหนองขาม
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แจ้งความให้ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจากการวางทรัพย์และเข้าครอบครอง ตามโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ตรวจคัดกรองสายตา เพื่อตัดแว่นสายตาฟรี
โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) -ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่ 2)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี 2561 (ผ้ามัดย้อม) ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลนครแหลมฉบัง
สรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี-จุดตัดทางหลวงห
กรมเจ้าท่า ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงโครงการ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ประเภท เรื่องสั้น และบทกวี
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 15 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2561
เชิญเที่ยวตลาดประชารัฐเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสนามหญ้าข้างสำนักการคลัง เวลา 07.00 - 12.00 น.
ประชาสัมพันธ์ชุมชนบ้านบางละมุงจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-13.00 น. ณ ชุมชนบ้านบางละมุง
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 บริษัท เอ็นเอสพี แฟคทอรี่ เร้นท์ จำกัด
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) - ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ตอน 1 ส่วนที่ 1
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการอบรมในหลักสูตร MINI MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN PREPARETION FOR EASTERN ECONOMIC CORRIDOR: Mini MPA for EEC (T)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี "สื่อสร้างการเรียนรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม"
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2) ฯ
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
เชิญเที่ยวตลาดน้ำประชารัฐหนองคล้า ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหนองคล้า เวลา 15.00 - 21.00 น.
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าร้านค้าบริเวณสวนสุขภาพเกาะลอย เฟส 1 ครั้งที่ 2
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การหยุดเดินเครื่องหน่วยกลั่นเพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามระยะเวลา
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขม วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท ชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/62 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙