ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์12คน
ผู้ชมวันนี้323คน
ผู้ชมเมื่อวาน586คน
ผู้ชมเดือนนี้21781คน
ผู้ชมเดือนก่อน42618คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3522572คน
 
 
 
 
 
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เล) ถนนแหลมทองช่วงถนนหมู่บ้านเบต้าฮิวล์ (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) (ครั้งที่ 2)
ประกาศยกเลิกประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองเทพ (ช่วงบ้านลุงตุ๊) (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ อ่าวอุดม ซอย 16 (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมบริเวณหลังหมู่บ้านแสนปรีดา 7 ช่วงที่ 2
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมบริเวณหลังหมู่บ้านแสนปรีดา 7 ช่วงที่ 1
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 39 รายการ
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำซอยข้างวัดหนองมะนาวเชื่อมถนนหนองเทพ
ประกาศผลการประมูลงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสามแยกถนนหนองเทพ (ชุมชนบ้านหนองมะนาว)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนข้างวัดเขาน้ำซับ
ประกาศผลการประมูลงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณหน้าโรงงานน้ำแข็งวรกิจ (ชุมชนบ้านชากยายจีน)
ประมูลจ้างก่อสร้างกำแพงคลอง บริเวณหน้าวัดทุ่งกราด จากสะพานหน้าวัดไปทางทิศเหนือ (ชุมชนบ้านทุ่งกราด) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างกำแพงคลอง บริเวณหน้าวัดทุ่งกราด จากสะพานหน้าวัดไปทางทิศเหนือ (ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
ประมูลจ้างก่อสร้างกำแพงคลองบ้านนาฝั่งทิศใต้ ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านนาใหม่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างดาดคลองห้วยเล็ก ข้างสะพานห้วยเล็ก (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างก่อสร้างดาดคลอง บริเวณสะพานวังตะขอน ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านทุ่งกราด) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างก่อสร้างกำแพงคลองบ้านนาฝั่งทิศใต้ ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านนาใหม่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างดาดคลองห้วยเล็ก ข้างสะพานห้วยเล็ก (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)
ประกาศผลการประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางวีและวางท่อระบายน้ำ ถนนหนองคล้า ซอย 7 (ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า)
ประกาศเลื่อนกำหนดการประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างก่อสร้างดาดคลอง บริเวณสะพานหน้าวัดทุ่งกราด ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 17 รายการ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยม ค.ส.ล. ข้างหมู่บ้านพานทองแท้ 3 (ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างกำแพงคลองห้วยใหญ่ ข้างหมู่บ้านบึงทอง (ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง)
ประกาศผลการประมูลงานจ้างก่อสร้างต่อเติมคันคลอง ค.ส.ล. จากสะพานชากกระปอกไปทางฝายหนองพังพวย ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านชากกระปอก)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฟิตเนส
ให้บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างดาดคลอง บริเวณสะพานวังตะขอน ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านทุ่งกราด)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/71 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙